Historisk arkiv

3,8 milliarder kroner til koronavaksinasjonsprogrammet og økt beredskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I statsbudsjettet for 2022 foreslås det til sammen 3,8 milliarder kroner knyttet til koronavaksinasjon og beredskapslagring av forsyningskritiske legemidler og smittevernutstyr.

Regjeringen foreslår 3,2 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og til vaksinasjon innenfor koronavaksinasjonsprogrammet i 2022. Pandemisituasjonen innebærer at befolkningen også i 2022 vil ha behov for oppfriskningsdoser og vaksiner som beskytter mot nye virusvarianter.

– Koronavaksinasjonsprogrammet har vært en suksess i Norge. Staten vil dekke kommunenes og helseforetakenes kostnader til gjennomføring av koronavaksinasjonsprogrammet også i 2022. Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til drift og distribusjon knyttet til programmet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Styrket nasjonal beredskap for legemidler og smittevernutstyr 

– For å sikre fortsatt beredskapslagring av forsyningskritiske legemidler og smittevernutstyr i 2022 foreslår regjeringen 450 millioner kroner til dette formålet, sier Høie.

I 2020 og 2021 ble det bygget opp nasjonale beredskapslagre for å trygge forsyningen i forbindelse med koronapandemien. For smittevernutstyr foreslås det at lageret etableres som et permanent nasjonalt beredskapslager, der de regionale helseforetakene eier varebeholdningen, står for innkjøp, rullering og utvikling av lageret. For legemidler vurderer Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene i 2021 fremtidig organisering og omfang.

Beredskapskostnader i forbindelse med "En normal hverdag med økt beredskap"


Det legges til grunn at dagens beredskap (organisasjons- og ledelsesberedskap), samt økt overvåking av situasjonen sammenlignet med en normalsituasjon, opprettholdes ut 2021. Dette kan innebære økte kostnader for kommunesektoren, statsforvaltere, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk mv. også i 2022. Dette gjelder blant annet beredskap til vaksinering og TISK, i tillegg til kostnader knyttet til økt beredskapsnivå. Beredskapsnivået for kommunene kommende vinter vil bli vurdert på nytt i november. Samtidig vil et generelt lavere tiltaksnivå føre til reduserte utgifter knyttet til en rekke tiltak.

Regjeringen legger til grunn at beredskap prioriteres høyt blant de oppgavene virksomhetene og kommunesektoren har ansvaret for. Pandemien er ikke over, og situasjonen vil fortsatt vurderes nøye fremover. De bevilgningsmessige konsekvensene er planlagt håndtert i den ordinære budsjettprosessen og gjennom raskt å fremme forslag for Stortinget gjennom en egen proposisjon hvis situasjonen tilsier det.

På samme måte som tidligere vil staten dekke kommunesektorens covid-19-kostnader også i vintersesongen 2022.