Historisk arkiv

Nyheter

825 millioner kroner til obligatorisk testing på grensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 18. januar plikter innreisende til Norge fra karantenepliktige land å teste seg før de reiser videre inn i landet. Kapasiteten ved eksisterende teststasjoner er utvidet, og det er etablert flere teststasjoner.

Obligatorisk test ble innført fra 2. januar 2021 med krav om å teste seg så snart som mulig, og senest 24 timer etter ankomst til Norge. Fra 18. januar 24-timersunntaket fjernet, og det ble innført obligatorisk testing på grensen.

– Opprettelse og drift av teststasjoner på grensen er et svært viktig tiltak for å bekjempe importsmitte. Derfor er jeg glad for at kapasiteten nå er utvidet, slik at alle som passerer grensen, blir testet før de drar videre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Til sammen er det opprettet teststasjoner tilknyttet 33 grenseoverganger, og regjeringen foreslår å bevilge 825 millioner kroner til teststasjoner på grensen. Bevilgningen til teststasjoner og testing i karantenehoteller foreslås dermed styrket med 203 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2021, der det ble satt av 650 millioner kroner til disse to formålene.

Testing på grensen ble gjort obligatorisk for å forsinke spredning av de mer smittsomme variantene av koronaviruset. Hurtigtester tas også i bruk, slik at smittede kan avdekkes allerede på grensen, og isoleres raskt.

Nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisekarantene

Det bevilges 75 millioner kroner til opprettelse av et nasjonalt telefonsenter som skal avlaste kommunene med å følge opp og kontrollere innreisende til Norge. Personalet ved telefonsenteret skal kontakte og veilede de innreisende slik at de forstår og kan gjennomføre karantene i samsvar med regelverket. Overordnet mål er å hindre importsmitte.

Telefonsenteret skal også bidra til å kontrollere om de innreisende overholder karanteneregelverket. Ved mistanke om brudd på karantenebestemmelsene skal telefonsenteret informere kommunene og Arbeidstilsynet slik at lokale tiltak kan iverksettes.

Telefonsenteret etableres i første omgang med drift ut juni 2021. Videre drift må ses i sammenheng med risikoen for importsmitte og kommunenes behov for bistand med oppfølging av de innreisende.