Historisk arkiv

Enklere tilgang til helsedata

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helseanalyseplattformen skal forenkle og effektivisere tilgangen til helsedata. Nå sendes forskriften på høring.

- I Norge har vi omfattende og verdifulle helsedata som er bygd opp over lang tid. Helseanalyseplattform skal gjøre det enklere å dra nytte av disse dataene, og gi grunnlag for bedre medisinsk forskning. Det vil kunne gi store gevinster for pasientene, helsetjenesten og samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helseregistrene er en viktig kilde til kunnskap om helse og sykdom. Data fra helseregistre brukes til å utvikle bedre tjenester og tryggere behandling. I dag utnyttes ikke denne ressursen godt nok. Det kan være tid- og ressurskrevende for forskere å få tilgang til opplysninger fra registrene. Det gjelder særlig når det er nødvendig å koble data fra flere registre.

Stortinget vedtok 4. desember i fjor at det skal etableres en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata. Regjeringen har bestemt at løsningen skal legges til Direktoratet for e-helse og at Helsedataservice skal lokaliseres på Tynset. Forskriften skal gjøre det mulig å etablere Helseanalyseplattformen med data fra helseregistrene. Forskriften vil også gi Helsedataservice vedtaksmyndighet for å tilgjengeliggjøre data fra plattformen.

- Helseanalyseplattformen vil kunne gjøre hverdagen enklere for forskere ved at de kan bruke mer tid på forskning, og mindre tid på venting. Plattformen vil også kunne gi nye muligheter for helsenæringen ved at helsedata kan benyttes mer aktivt i å utvikle blant annet legemidler og medisinsk teknologi, sier Høie.     

Løsningen skal bidra til å forenkle og effektivisere tilgjengeliggjøring av helsedata, og sørge for at helsedata er enkelt tilgjengelig for statistikk, helseanalyser og forskning. Andre mål er mer effektiv og bedre styring av helse- og omsorgstjenesten, samt mer innovasjon og næringsutvikling.

Høringsfrist er 13. august

Les høringsnotatet