Historisk arkiv

Nyheter

Koronasertifikat - forslag til endringer i smittevernloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen fremmer en proposisjon for Stortinget om midlertidige endringer i smittevernloven med rettslig grunnlag for koronasertifikat. Formålet med de nye bestemmelsene er å etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat.

Videre skal forslaget legge til rette for innføring av en kommende EU-forordning og gi Helse- og omsorgsdepartementet fullmakt til å regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette.

– Bruk av koronasertifikat innenlands vil i første omgang være aktuelt ved offentlige arrangementer, cruise og andre "pakketurer" slik Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt. Vi vurderer også om det er aktuelt å bruke sertifikatet på andre områder og i kommuner som har strengere tiltak enn de nasjonale tiltakene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen har bedt etatene vurdere om det er mulig å ta i bruk koronasertifikatet på et tidligere tidspunkt enn trinn 3 i gjenåpningen på flere områder, og bedt dem vurdere å åpne for lokal bruk.

Raskere gjenåpning

– Regjeringen mener at koronasertifikatet vil kunne legge til rette for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Det kan bidra til en raskere gjenåpning nasjonalt, påpeker Høie.

Bruk av koronasertifikat skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for restriksjoner. Også EU-regelverket skal være tidsmessig avgrenset. Det er opp til hvert enkelt land å bestemme nasjonal bruk.

– Den første versjonen av det norske koronasertifikatet finnes allerede på helsenorge.no. Sertifikatet viser testresultat og om du er vaksinert mot korona. Det arbeides nå med å videreutvikle dette til et koronasertifikat i tråd med EUs rammeverk. Koronasertifikatet må fungere både innenfor og utenfor landets grenser, sier Høie.

Les regjeringens forslag til koronasertifikat

Høring

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 5. mai 2021 på høring forslag om et nytt og midlertidig kapittel 4A i smittevernloven.

Departementet mottok i alt 10 572 høringsuttalelser. Alle er lest, og synspunktene er reflektert i departementets vurderinger.

Koronasertifikatet har skapt stort engasjement og det er uenighet blant høringsinstansene om det bør innføres et slikt sertifikat. Der noen på den ene siden ønsker sertifikatet velkommen som et nyttig og rettferdig verktøy i en nødvendig gjenåpning av samfunnet, er det andre som ser på koronasertifikatet som en trussel mot det norske samfunnet. Offentlige etater og større organisasjoner er i hovedsak positive til forslaget. Enkelte universitetsjurister mener forslaget ikke oppfyller kravene til klar lovhjemmel. Rundt 10 500 privatpersoner har gitt høringsuttalelser. Flertallet av disse personene er kritiske til en ordning med koronasertifikat.