Historisk arkiv

Like prinsipper for prioritering i hele helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår at de samme prioriteringskriteriene som i dag gjelder for spesialisthelsetjenesten – nytte, ressurs og alvorlighet – også skal gjelde for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det innebærer at vi får gjennomgående prioriteringskriterier i hele helse- og omsorgstjenesten.

– Kommunene skal ivareta et bredt perspektiv. De skal forebygge og behandle sykdom og i tillegg legge til rette for at innbyggerne kan mestre livet med den helsen de har. Mange av oss vil trenge behandling og oppfølging både på sykehuset og hjemme i kommunen der vi bor. Felles kriterier for prioritering vil underbygge en mer helhetlig helse- og omsorgstjeneste og bidra til bedre ressursbruk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

En grunnleggende utfordring i helse- og omsorgstjenesten er at mulighetene og ønskene overstiger ressursene. Med stadig flere eldre og flere som lever lenge med alvorlig sykdom, blir etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester større. Uten tydelige prinsipper for prioritering vil fordelingen av helse- og omsorgstjenester kunne bli mer tilfeldig. Målet om likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester blir også vanskeligere å oppnå. 

– Diskusjonene om prioritering handler ofte om liv og død, og om vi skal ta i bruk en ny og dyr medisin som kan redde eller forlenge liv. Det er store og viktige spørsmål som berører oss alle. Men prioritering skjer også på sykehjemsavdelinger, helsestasjoner, fastlegekontorer og i tannhelsetjenesten. Her kan vi forebygge helseplager og fange opp sykdommer i en tidlig fase. Prinsipper for å understøtte rettferdig og likeverdig prioritering er like viktig i kommunene, sier Høie.  

Stortingsmeldingen er en oppfølging av Blankholmutvalgets NOU 2018: 16 Det viktigste først. Mens tidligere stortingsmeldinger og utredninger i hovedsak har drøftet prinsipper og kriterier for spesialisthelsetjenesten, var Blankholmutvalget rapport den første helhetlige gjennomgangen av prioriteringsspørsmål i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten.

I tillegg til at regjeringen foreslår at prioriteringskriteriene – nytte, ressurs og alvorlighet - også skal gjelde i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, foreslå regjeringen at mestring tilføyes kriteriene. Det er i tråd med Blankholmutvalgets forslag. 

– I pasientens helsetjeneste er god helse å mestre eget liv. Derfor er tilføyelsen av mestring viktig. Det reflekterer den økte erkjennelsen av at pasientens stemme er viktig, både i utviklingen av helse- og omsorgstjenesten og i møtet mellom den enkelte og helsepersonellet, sier Høie.  

Les stortingsmeldingen.