Historisk arkiv

Norge og EU etablerer ambulansefly i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Som en del av EUs sivile beredskap, RescEU, etableres det nå et ambulansefly med fast base i Tromsø. Flyet skal brukes til å frakte pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer i hele EU- og EØS-området. Flyet styrker både den europeiske og den norske beredskapen ved at flyet inngår i vår nasjonale luftambulansetjeneste når det ikke er på europeiske oppdrag.

- Koronapandemien har vist hvor viktig EU er for Norge. Vi samarbeider tett for å håndtere pandemien, og om å bygge opp viktige beredskapsfunksjoner for fremtiden. Jeg er svært glad for at Norge kan bidra med sin ekspertise med et ambulansefly for transport av pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer. Flyet gir økt beredskap i Norge når det ikke brukes på oppdrag i Europa og styrker ambulanseflytilbudet i Nord-Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Flyet vil være på plass innen slutten av 2021 og blir en del av den norske deltakelsen i EUs ordning for sivil beredskap. Ordningen åpner for at norske beredskapsmyndigheter kan samarbeide med EU når det gjelder en rekke områder innen samfunnssikkerhet og beredskap, og ambulanseflyet inngår i den delen av den sivile beredskapsordningen kalt RescEU (se faktaboks).

Avtalen styrker beredskapen i Norge og i hele EU- og EØS-området. Norge sitter på verdifull ekspertise om transport av høyrisiko smittepasienter, ikke minst gjennom CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus. CBRNE-senteret har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til blant annet høyrisikosmittesykdom.

Avtalen som er inngått med EU innebærer at de fullfinansierer tilbudet i perioden 2021-2026.

Les mer om avtalen mellom EU og Norge

RescEU

RescEU er en del av EUs ordning for sivil beredskap, og har som mål å styrke beskyttelsen av borgere mot katastrofer samt håndteringen av nye risikoer. Dette inkluderer en flåte med brannslukningsfly og helikoptre, medisinske evakueringsfly, samt et lager med medisinsk utstyr og feltsykehus som kan brukes i medisinske nødsituasjoner, og ved kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske hendelser.

Kilde: EU Civil Protection Mechanism

Den norske luftambulansetjenesten

Den norske luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer nesten 20.000 pasienter i året.

Tjenesten har 13 ambulansehelikoptre plassert på 14 baser: Arendal, Lørenskog (2), Ål, Dombås, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Evenes, Tromsø og Kirkenes.

Tjenesten har 9 ambulansefly plassert på 7 baser: Gardermoen (2), Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta (2) og Kirkenes.

Sykehusene har det medisinske ansvaret og bemanner fly og helikoptre med sykepleiere og leger.

Kilde: Luftambulansetjenesten HF