Historisk arkiv

Nyheter

Nytt Mjøssykehus plasseres på Moelv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I foretaksmøtet med Helse Sør-Øst RHF har helse- og omsorgsminister Bent Høie avgjort lokalisering i den framtidige sykehusstrukturen i Sykehuset Innlandet HF. Det innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i ett nytt Mjøssykehus i Moelv.

Sykehuset i Lillehammer videreføres som et stort akuttsykehus, mens Elverum sykehus blir et elektivt sykehus med dagkirurgi og skadepoliklinikk. I tillegg skal det etableres en luftambulansebase i Elverum. Tynset sykehus videreføres som i dag, men med et styrket elektivt tilbud.

– Debatten og utredninger av struktur og lokalisering av sykehusene i Innlandet har pågått i snart to tiår. Jeg er veldig glad for at vi nå har kommet dit at foretaksmøtet kunne beslutte hvordan befolkningen i Innlandet skal få et godt og framtidsrettet spesialisthelsetjenestetilbud, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I 2019 godkjente foretaksmøte utviklingsretningen for den framtidige strukturen i Sykehuset Innlandet HF. Nå er strukturen vedtatt.  Vedtaket bygger på de utredninger som er gjort etter at Foretaksmøtet 8. mars 2019 godkjente målbildet for den framtidige strukturen i Sykehuset Innlandet HF. En samling av spesialiserte funksjoner fra fire av dagens sykehuslokasjoner i ett Mjøssykehus vil bidra til at flere kan få spesialisert behandling i Innlandet og pasienten vil kunne få all nødvendig behandling på ett sted. Et eksempel er kreftpasienter, som avhengig av diagnose og hvor i behandlingsforløpet pasienten befinner seg, ofte må motta behandling på flere av dagens sykehuslokasjoner.

– Akuttsykehuset på Lillehammer vil ha et opptaksområde som vil gi et godt grunnlag for et fullverdig akuttsykehus med kirurgiske og medisinske akuttfunksjoner, samt et fødetilbud. Pasientene vil få det meste av akuttbehandlingen de trenger i Lillehammer, og gjennom telemedisinske løsninger vil det gis behandling under veiledning fra spesialavdelingene på Mjøssykehuset. Dersom det er behov for at en pasient må til Mjøssykehuset for videre behandling er veien heller ikke så lang, sier Høie.

Elverum sykehus videreføres i form av et elektivt sykehus med skadepoliklinikk og det skal utredes om sykehuset skal få indremedisinske akuttfunksjoner. Med et godt utbygd tjenestetilbud innenfor prehospitale tjenester, luftambulansebase i Elverum og moderne firefelts motorvei mellom Elverum og Moelv får befolkningen i Sør-Østerdal god tilgang til akutt helsehjelp i Mjøssykehuset.

Som en del av den nye strukturen vil det etableres spesialisthelsetjenester i lokalmedisinske sentra, distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge. Dette bidrar til god tilgang på viktige spesialisthelsetjenester nærmere pasientens bosted. Den teknologiske utviklingen legger også til rette for at mer av spesialisthelsetjenestetilbudet kan tilbys lokalt, i pasientens hjem og i samarbeid med primærhelsetjenesten.

– Selv om slike omfattende endringer sjelden møtes med støtte fra alle som berøres, vurderer jeg at strukturen og lokaliseringen vedtatt av Helse Sør-Øst RHF har bred støtte og gir best grunnlag for å utvikle en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste for Sykehuset Innlandet HF, sier Bent Høie.

Helse Sør-Øst RHF skal nå igangsette konseptfase. I tråd med veileder for tidligfase for sykehusprosjekter skal det utarbeides et reelt nullalternativ i konseptfasen, som fremstilles sammenlignbart med øvrige konsepter.