Historisk arkiv

Øker bevilgningen til heroinassistert behandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til heroinassistert behandling.

– Vi må tenke nytt i ruspolitikken og gjøre mer for å gi god hjelp og behandling til dem som har de mest omfattende rusproblemene. Jeg håper tilbudet om heroinassistert behandling vil redde liv og gi de aller tyngste rusavhengige bedre helse og økt livskvalitet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Som en oppfølging av Granavolden- plattformen satte regjeringen i gang et femårig forsøk med heroinassistert behandling i 2020. I 2022 foreslås det et tilskudd på 55 millioner kroner til forsøket der 36,7 mill. kroner fordeles til Helse Sør-Øst RHF og 18,3 mill. kroner til Helse Vest RHF. Det er en økning på 21,2 millioner kroner fra i fjor. I tillegg foreslås det 5 mill. kroner til Helsedirektoratet til følgeevaluering.

Heroinklinikker i Oslo og Bergen

Det tas sikte på å etablere heroinklinikker i Oslo og i Bergen for opptil 300 opiatavhengige innen utgangen av året. Klinikkene skal bemannes med helse- og sosialfaglig kompetanse.   

Heroinassistert behandling skal være et tilbud til personer som er vanskelig å nå med andre tilbud om rusbehandling, for eksempel personer som ikke har god effekt av Legemiddelassistert behandling (LAR).

Rekrutteringen til behandlingen skal skje i samarbeid med personell i LAR, lavterskeltjenester, brukerorganisasjoner og andre instanser som er i kontakt med målgruppene.

Det skal gjennomføres følgeforskning for å få ny kunnskap om hvordan denne pasientgruppen kan ha nytte av heroinassistert behandling. I denne forskningen ligger også en kost-nytte vurdering på samfunnsnivå.    

Fakta om heroinassistert behandling

Heroinassistert behandling utgjør en liten andel behandlingstilbudene internasjonalt, men har blitt prøvd ut i mange land i over 25 år, blant annet i Canada, Danmark, England, Tyskland, Nederland, Spania, Sveits og Belgia. Det er lite kunnskap om effekt av behandlingen på målgruppen. Forsøket i Norge vil bidra til økt kunnskap, som også vil være nyttig internasjonalt.

Heroinklinikkene i Oslo og Bergen vil være åpne hver dag hele året, og være bemannet med lege, sykepleiere, psykolog og ruskoordinator. Pasientene må møte opp for å få en dose medisinsk heroin, noe som gir mulighet også til god oppfølging. Heroinen som brukes, produseres på lovlig vis av legemiddelselskaper, og kan injiseres eller gis i form av tabletter.