Historisk arkiv

Regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst ønskes realisert på Ila i Bærum kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren har i dag bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å sluttføre reguleringsprosessen for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst på Ila i Bærum kommune.

- Ny regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst er et høyt prioritert sykehusprosjekt. Dagens sikkerhetsavdeling ved Dikemark er i svært dårlig forfatning og har dårlig funksjonalitet. Derfor er det viktig å få på plass en tomteløsning for å realisere et forsvarlig tilbud til denne pasientgruppen og de ansatte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

En lokalisering på Ila vil legge til rette for samhandling og faglig synergi med Ila fengsel og forvaringsanstalt. Flere av de aktuelle brukerne har sammenfallende behov for behandling og oppfølging. Løsningen er også ønsket fra Ila fengsel og Kriminalomsorgen.

Helse Sør-Øst har over flere år planlagt for en ny regional sikkerhetsavdeling. Mange tomter er vurdert. To tomtealternativer ved Ila ble sendt ut på offentlig høring og ettersyn i 2019; ett sør og ett nord for Ila fengsel. Begge ligger innenfor markagrensen. Sør-alternativet er imidlertid regulert til offentlig tjenesteyting, mens nord-alternativet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder). Statsforvalteren har uttalt seg negativt til nord- alternativet av hensyn til vern av marka. Nord-alternativet er imidlertid foretrukket av Bærum kommune.

Helse- og omsorgsdepartementet mener at det nå bare er Ila-sør som kan ivareta behovet for å realisere utbyggingsprosjektet innen rimelig tid, og ber derfor om at reguleringsprosessen gjennomføres som statlig reguleringsplan jf. plan- og bygningslovens § 6.