Historisk arkiv

Regjeringen foreslår flere heldøgns omsorgsplasser, en pilot for trygghetsboliger og utvidet bruk av trygghetsstandard i sykehjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For å sikre nok boliger for eldre, foreslår regjeringen å legge til rette for tilskudd til om lag 500 heldøgns omsorgsplasser i 2022. Regjeringen foreslår i tillegg en pilot med investeringstilskudd til trygghetsboliger i distriktene og at verktøyet trygghetsstandard i sykehjem tas i bruk over hele landet.

– Regjeringen vil at alle som har behov for det, skal få tilbud om plass på sykehjem eller i omsorgsbolig. Derfor foreslår vi å legge til rette for tilskudd til om lag 500 heldøgns omsorgsplasser i 2022, med en tilsagnsramme på 951 millioner kroner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I 2014 økte regjeringen Solberg den statlige andelen fra gjennomsnittlig 35 til 50 prosent ved bygging og modernisering av heldøgns omsorgsplasser. Regjeringen har gjennom budsjettene lagt til rette for at kommunene kan bygge og rehabilitere om lag 20 000 heldøgns omsorgsplasser. Inkludert forslaget for 2019, har regjeringen bevilget en tilsagnsramme på til sammen 33,7 milliarder kroner. Halvparten av den foreslåtte tilsagnsrammen i 2022 skal gå til ren netto tilvekst av plasser.

– Koronapandemien har vist at det fortsatt er viktig å satse på modernisering av bygg, ikke minst for å få flere leiligheter og enerom med egne bad. Halvparten av tilskuddsbeløpet kan derfor brukes til modernisering og utskifting av eksisterende plasser, sier Høie.

Vil ha flere trygghetsboliger i distriktene

Regjeringen vil legge til rette for at flere eldre kan bo hjemme og leve selvstendige liv så lenge som mulig. Trygghetsboliger, som er tilrettelagte boliger med livsløpsstandard, felles oppholdsarealer og sentral plassering med nærhet til service- og kulturtilbud, kan bidra til dette.

– Trygghetsboliger kan være et viktig supplement til sykehjem og omsorgsboliger og gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Flere kommuner mangler tilrettelagte boliger for eldre i dag, spesielt i distriktene. Vi foreslår derfor å innføre en pilot med investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre i distriktene, sier Høie.

En trygghetsbolig med felles oppholdsarealer og sentral beliggenhet kan bidra til å opprettholde kognitive funksjoner og redusere ensomhet hos de eldre. For kommunene kan flere trygghetsboliger blant annet bidra til mer effektiv ressursbruk ved at de hjemmebaserte tjenestene får kortere reisevei.

Vil utvide bruken av trygghetsstandard i sykehjem

Mange eldre på sykehjem får god omsorg og gode tjenester, men det er for store forskjeller i kvaliteten. Regjeringen har derfor utviklet et felles verktøy for å sikre god praksis på alle sykehjem. Nå vil regjeringen bidra til at verktøyet tas i bruk i hele landet.

– Vi har mange dyktige medarbeidere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men de har manglet et felles verktøy for å forbedre kvaliteten på tjenestene. Derfor har vi, i samarbeid med blant annet kommunene, utviklet en trygghetsstandard som alle landets sykehjem kan ta i bruk. Vi foreslår å øke bevilgningene til lokale aktører, slik at kommunene kan bli godt kjent med dette verktøyet, sier Høie.

Trygghetsstandard er et digitalt verktøy som ledere på sykehjem kan bruke for å sikre et godt og trygt tilbud for pasientene. Et viktig mål er å redusere uønsket variasjon mellom sykehjem. Regjeringen vil bidra til å spre verktøyet i hele landet gjennom blant annet opplæring og nettverk for kommuner. Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester vil få en viktig rolle i dette arbeidet, og foreslås derfor styrket over statsbudsjettet.

– Kvalitetsreformen Leve hele livet følges nå opp i kommunene, og jeg håper flest mulig tar i bruk trygghetsstandard i dette arbeidet. Slik kan vi heve kvaliteten på tjenestene til de eldre, og redusere uønsket variasjon mellom sykehjem, sier Høie.

Trygghetsstandard er gratis og tilgjengelig på ressursportal.no – en kunnskapsbank for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene.