Historisk arkiv

Regjeringen vil videreføre helsesamarbeidet med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen går inn for at Norge skal fortsette sitt tette beredskapssamarbeid på helsesiden, og foreslår derfor at Norge deltar i EUs nye helseprogram EU4Health. Målet med dette programmet er å beskytte europeiske borgere mot grenseoverskridende helsetrusler, forbedre tilgjengeligheten til medisinsk utstyr, legemidler og annet kriserelatert utstyr, samt bidra til å styrke responsevnen og robustheten til de nasjonale helsesystemene.

- Norges evne til å håndtere nasjonale kriser er avhengig av samarbeidet med EU. Covid-19-pandemien har vist hvor avhengig Norge er av samarbeidet med EU for å håndtere pandemien. Når EU nå utvikler og ruster seg for fremtidige helsetrusler er det derfor viktig for Norge å ta del i dette, sier Høie.

En grensekryssende helsekrise rammer samfunnet hardt, og satsingen på helseberedskap i EU har som mål å øke robustheten for slike kriser. Det er sterke koblinger mellom Kommisjonens ambisjoner for styrket helseberedskap og EU4Health. EU4Health er tiltenkt en rolle som skal understøtte gjennomføringen av politikken. Det vil være av stor betydning for norsk helseberedskap å delta fullt ut i de fora vi kan på dette området.

Norge har deltatt i alle EUs helseprogrammer. Gjennom deltakelse i programmer som EU4Health og EUs ordning for sivil beredskap (UCPM) har Norge tilgang til viktige tiltak for å håndtere den pågående koronakrisen. EUs ordning for sivil beredskap sørget blant annet for at 600 nordmenn kom seg hjem under utbruddet av covid19-pandemien.

I tillegg til å styrke EUs beredskap vil det nye helseprogrammet investere i sykdomsforebygging og helsefremmende tiltak, blant annet relatert til kreft og forebygging av antibiotikaresistens. Det legges vekt på økt erfaringsutveksling og datadeling mellom de deltakende land. Det skal bidra til mer robuste helsesystemer som kan tåle helsekriser bedre, og også møte framtidige helseutfordringer som aldring og sosial ulikhet i helse. 

I sluttforhandlingene om EUs langtidsbudsjett ble EU4Health økt betraktelig. Det totale budsjettet til EUs fjerde helseprogram er 5,1 milliarder euro, og skal fordeles over sju år. Det gir en årlig ramme på ca.  750 millioner euro.

Ved deltakelse i EUs fjerde helse­program (2021-2027) vil de økonomiske utgiftene for Norge med dagens valutakurs utgjøre om lag 1,4 milliarder kroner fordelt på sju år. Dette vil gi en gjennomsnittlig kostnad på om lag 200 millioner kroner per år. Ettersom norsk deltagelse i programmet innebærer økonomiske forpliktelser over flere år, er det nødvendig med samtykke fra Stortinget til godkjenning av EØS-komiteens beslutning, jf. Grunnloven § 26 andre ledd.