Historisk arkiv

Nyheter

Satser på digital samhandling og pasientens legemiddelliste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil styrke arbeidet med digital samhandling i helse- og omsorgssektoren og foreslår totalt 204,2 millioner kroner til dette arbeidet i 2022. Videre foreslår regjeringen å styrke arbeidet med pasientens legemiddelliste med 57,9 millioner kroner.

– Helsepersonell må ha tilgang til relevante og nødvendige opplysninger om pasientens legemiddelbruk, kritisk informasjon og sykdomshistorie for å kunne gi god helsehjelp. Målet er at disse opplysningene skal følge pasienten gjennom hele forløpet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Digitale løsninger skal bidra til en slik helhetlig samhandling. De nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, hel­senorge.no, e-resept og grunndata skal videreutvi­kles, og det skal etableres en ny nasjonal tjeneste for laboratorie- og radiologisvar. Satsingen inkluderer også utvikling av tjenester for informasjonssikkerhet og personvern slik at det skal være trygt å dele opplysninger.

– Dette er viktige skritt i arbeidet for å sikre helsepersonell enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger på riktig tidspunkt, og for at innbyggerne skal oppleve en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste, fastslår Høie

Pasientens legemiddelliste skal gi helsepersonell og pasienter en felles oversikt over legemidler, og er et viktig tiltak for å redusere legemiddelfeil.

– Digitalisering av legemiddelområdet skal gi helsepersonell tilgang til riktige legemiddelopplysninger i sanntid. Det er et stort løft for pasientsikkerheten, sier Høie.

Pasientens legemiddelliste krever at alle involverte aktører kobler seg på og tar i bruk løsningen. Det er en helhetlig kjede som ikke én enkelt aktør får til alene. En styrket bevilgning skal gi sykehjem og hjemmetjenester i kommunene mulighet til å være med på utviklings- og innføringsløpet for å nå målet om en felles legemiddeloversikt. Samtidig må kommunene selv gjøre nødvendige forberedelser.

Pasientens legemiddelliste prøves ut i Helse Vest RHF og Bergen kommune fra i høst. Sykehus, fastleger og etter hvert sykehjem og hjemmetjenester skal delta i utprøvingen. Dette er en viktig milepæl og vil gi viktige innspill til det videre arbeidet.

Gjennom bedre samhandling og deling av informasjon mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren, kan vi skape et enklere og tryggere helse-Norge for både pasienter og helsepersonell.

Pandemien har vært en drivkraft for gode digitale løsninger. Kjernejournal og helsenorge.no ble raskt lagt til rette med ny funksjonalitet, slik som elektronisk tilgang til prø­vesvar. Dette har hatt stor betydning i håndtering av koro­napandemien. Det har blitt enklere for den enkelte å finne prøvesvar og dermed har helse- og omsorgstjenesten blitt avlastet for mange henvendelser, sier Høie.