Historisk arkiv

Strengere tiltak for å redusere importsmitte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norge er blant landene i Europa som har det strengeste regimet for innreise og testing. Nå strammer regjeringen ytterligere inn kontrollregimet for å begrense importsmitten.

- Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, men vi ønsker å gjøre det enda bedre og enklere. Målet er at alle reisende skal teste seg på grensen, og Helsedirektoratet vil nå be alle kommuner med ankomststeder om å øke testkapasiteten betydelig. Vi vil også få på plass systemer som gjør det enklere å følge opp de som kommer til landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Når testkapasiteten er styrket vil regjeringen vurdere å fjerne muligheten for å teste seg innen 24 timer etter innreise i sin kommune. Det vil føre til at alle innreisende må teste seg ved grensen.

Oppretter et nasjonalt telefonsenter

Det kan være krevende for kommuner å følge opp innreiseregistreringen og kontrollere om reisende har testet seg og gått i karantene. For å bistå kommunene får Helsedirektoratet i oppdrag å opprette et nasjonalt telefonsenter som skal følge opp reisende. De ansatte på senteret skal beherske flere språk ettersom noen innreisende ikke snakker skandinaviske språk eller engelsk. Gitt et anslag på om lag 8000 oppringninger per dag, vil det være behov for om lag 160 personer til å bemanne telefonsenteret. Helsedirektoratet vil starte med ansettelser så snart som mulig. Samlet vil senteret koste om lag 8,5 millioner kroner per uke.

- Dette vil gjøre det lettere for kommunene å kontrollere om reisende har testet seg og gått i karantene. Det vil derfor lette arbeidsbyrden for kommunene og hjelpe oss til å redusere importsmitte og hindre spredning av muterte virus, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Kommunene får dekket alle utgifter til testing

Det ble i 2020 opprettet 20 teststasjoner ved grensen. I 2021 er det bevilget 650 millioner kroner til dette formålet, inkludert testing i karantenehoteller. Regjeringen vil fortsatt dekke alle kommunenes kostnader til testing slik at ventetiden for reisende kan holdes nede på under én time. Det gjelder både kommunenes utgifter til investering og driftsutgifter.

- Kommunene har fått om lag 320 millioner kroner til å drive kontrollvirksomhet. Jeg oppfordrer kommunene til å ta stikkprøver for å sjekke om innreisende faktisk har tatt koronatest. De som ikke lar seg teste innen 24 timer risikerer saftige bøter. Opp mot 20 000 kroner er vanlig for brudd på forskriften, sier Mæland.

Utlendinger med falske attester på negativ covid-19-test vil ikke bare bli bortvist, men bøtelagt.

Innreiseregistreringen skal forenkles

Erfaringen så langt er at ikke alle som kommer til grensen har fylt ut dokumentasjon for innreise. Det er også mange som benytter papirskjema fremfor elektronisk innreiseregistrering. Ufullstendig kontaktinformasjon kan gjøre smittesporingen mer krevende. Helsedirektoratet ser nå på hvordan registreringen kan gjøres elektronisk for samtlige reisende.

- Vi skal bort fra papirskjema. Vi jobber med å bedre den digitale løsningen slik at det blir umulig å komme videre i skjemaet uten å oppgi fullstendige opplysninger. Det vil effektivisere kommunens arbeid med smittesporing og gjøre det enklere å følge opp at innreisende faktisk gjennomfører pliktig testing, sier Høie.

Om dagens ordning

For å bedre smittekontrollen stilles det strenge krav til personer som ankommer Norge fra røde land. Det kreves at reisende tester seg ved grensestasjonene eller senest 24 timer etter ankomst. Det stilles krav om negativ koronatest i løpet av de 72 siste timene før ankomst og reisende må registrere navn og kontaktopplysninger slik at de kan følges opp i bostedskommunen.  Alle innreisende må også i karantene. Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.