Historisk arkiv

Nyheter

Teamarbeid gir bedre pasientoppfølging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pasienter som blir fulgt opp av primærhelseteam opplever mer kontinuitet i tilbudet og økt mestring av egen helse og livssituasjon. Det viser foreløpige funn i ny evaluering.

- Det er veldig positivt at pasienter med store helseutfordringer forteller om bedre oppfølging og økt mestring av egen helse og livssituasjon. Det viser at teamarbeid er viktig for å gi bedre hjelp til pasientene som trenger det mest, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Evalueringsrapporten gir indikasjoner på tydelige og positive effekter av primærhelseteam, men det er fortsatt for tidlig å konkludere entydig.  I et primærhelseteam samarbeider fastlege, sykepleier og helsesekretær om å gi pasientene bedre og tettere oppfølging. Primærhelseteam testes ut på 17 ulike legekontorer i ulike steder i landet, og blir evaluert underveis.   

Mer proaktive tjenester og økt brukermedvirkning

Evalueringen trekker frem sykepleierens kontakt med pasienten som positivt. Sykepleiers erfaring og kompetanse er viktig i pasientoppfølgingen. Det er særlig eldre med kols og diabetes som følges opp. Det samsvarer med målet for piloten om å gi bedre oppfølging til personer med kroniske lidelser.  Om lag halvparten av fastlegene opplever at deres legekontor arbeider mer proaktivt enn før. Det er en økning i antallet hjemmebesøk, særlig fra sykepleier. Både fastlegene og sykepleierne rapporterer at de i stor eller svært stor grad legger til rette for brukermedvirkning.

- Vi blir flere eldre og vi blir flere som lever med kroniske lidelser. Vi vet fra undersøkelser at en del pasienter med kroniske lidelser og langvarige plager ønsker seg bedre oppfølging. Derfor er det så viktig at vi prøver ut nye arbeidsmåter for å gi disse pasientene best mulig hjelp, sier Høie.

Bedre hjelp til utviklingshemmede

I tillegg til skrøpelige eldre er personer med utviklingshemning en viktig målgruppe for primærhelseteam. Evalueringen viser at legekontorer med primærhelseteam bidrar til bedre oppfølging av utviklingshemmede, blant annet ved at det gjennomføres flere årskontroller. Evalueringen trekker frem hvordan bedre informasjon og opplæring av ansatte i boliger for utviklingshemmede fører til økt trygghet og mindre bruk av tvang.  

Om piloten og evalueringen

Piloten med primærhelseteam startet i april 2018. Det er i statsbudsjettet for 2021 avsatt 77,2 millioner kroner til piloten. Statusrapporten for 2020 er den tredje evalueringen av piloten. Den er utført av UiO, Oslo Economics og UiT. Les rapporten