Historisk arkiv

Tiltak for personer med funksjonsnedsettelser i forbindelse med pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Koronapandemien har rammet personer med funksjonsnedsettelser hardt. En arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått tiltak på helse- og omsorgsområdet for å redusere konsekvensene av pandemien for personer med funksjonsnedsettelser og deres pårørende.

Arbeidsgruppen har nå levert en rapport.  

– Jeg er glad for at rapporten inneholder konkrete tiltak for å redusere konsekvensene av pandemien for personer med funksjonsnedsettelser og deres pårørende. For å bedre tilbudet på kort sikt, har jeg bedt Helsedirektoratet om å oppdatere sine faglige råd, sende ut brev til landets kommuner og statsforvaltere og gjennomføre et webinar om smittevern og rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser, sier helse – og omsorgsminister Bent Høie.

Arbeidsgruppen har bestått av Helsedirektoratet, Bufdir, Utdanningsdirektoratet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, SAFO (samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner), Unge funksjonshemmede, Mental helse, Pårørendealliansen og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Opplever isolasjon

Under koronapandemien har mange personer med funksjonsnedsettelser opplevd sosial isolasjon, ensomhet og redusert tilgang til kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester, skole- og utdanningstilbud, fritidstilbud og arbeid.

Bufdir sin kartleggingsrapport (2020) av likestillingskonsekvenser for personer med funksjonsnedsettelser under koronapandemien viser til ulike korttids- og langtidseffekter av langvarig isolasjon og lite kontakt med andre, samt økt omsorgsbelastning for pårørende. Selv i perioder der samfunnet har vært gradvis gjenåpnet, rapporterer Bufdir at utviklingen generelt har gått sakte og i enkelte tilfeller saktere for personer med funksjonsnedsettelser.

Dårligere helse

Helsetilsynet melder at brukere med behov for sammensatte tjenester i størst grad rapporterer at de har fått mindre tjenester under pandemien, og at helsen deres har blitt dårligere. Videre meldes det om at denne gruppen har den største andelen pårørende som har økt innsatsen under pandemien.

På denne bakgrunn har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Helsedirektoratet om å:

  1. vurdere ytterligere målretting av generelle tiltak for sårbare grupper, eventuelt nye tiltak til personer med funksjonsnedsettelser.
  2. vurdere anbefalingene på Helse- og omsorgsdepartementets område i Bufdir-rapporten og hvorvidt disse bør gjennomføres, samt hva forutsetningene for eventuell gjennomføring er, som økonomiske og administrative konsekvenser.