Historisk arkiv

Utvalg får tilgang til taushetsbelagte opplysninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte 4. juni 2021 et utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020. Nå foreslår departementet en lov som skal gi utvalget tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

– Når du er syk og trenger hjelp, er det veldig viktig at det er trygt hos den som skal hjelpe. Vi har dessverre sett vonde eksempler på at den som skulle hjelpe, har skadet og skapte frykt hos den som trengte hjelp. Slik skal det ikke være. Pasienter skal være trygge i møte med helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utvalget er nedsatt i kjølvannet av VGs saker om psykolog Sverre Varhaug. Utvalget skal gjennomgå og vurdere behandlingen av saker hos fylkesmennene (nå statsforvalterne), Statens helsetilsyn og Statens helsepersonellnemnd som gjelder overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020. Utvalget skal peke på eventuell svikt, og undersøke om det er fellestrekk i sakene som kan indikere systemsvikt. De skal også se på om det er læringspunkter i Varhaug-saken.

For å sikre utvalget tilgang til nødvendig informasjon slik at det kan gjennomgå sakene grundig, foreslår departementet en lov om informasjonstilgang for utvalget. Utvalget skal kunne få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Loven gir også behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen for utvalgets behandling av personopplysninger.

– Vi må gjøre det vi kan for å hindre overgrep i helsetjenesten, og for at de oppdages så raskt som mulig dersom det skjer. For at utvalget skal få gjort en grundig nok jobb, må det få tilgang til relevant informasjon, også opplysninger som er taushetsbelagte. Derfor foreslår regjeringen en lov som gir dem tilgang til slik informasjon, sier Høie.

Det foreslås en plikt til å gi opplysninger til utvalget, både for tilsynsmyndighetene, andre offentlige organer som for eksempel politiet, helsepersonell, helseforetak og private virksomheter som gir helse- og omsorgstjenester etter avtale med det offentlige. Opplysningsplikten gjelder også virksomhetenes ansatte og tidligere ansatte som kan ha relevant informasjon.

Dersom utvalget ønsker opplysninger fra andre virksomheter eller personer, må dette baseres på samtykke.

Siden opplysningene kan være svært sensitive, foreslår departementet at personen opplysningene gjelder skal varsles og ha mulighet til å motsette seg utlevering av personopplysninger fra andre enn tilsynsmyndighetene.

Det foreslås at utvalgets medlemmer og andre som jobber for utvalget skal ha taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter utvalget har avsluttet sitt arbeid.

Departementet foreslår at bestemmelsene om tilgang til informasjon, opplysningsplikt overfor utvalget og utvalgets adgang til å behandle opplysninger skal gjelde midlertidig under utvalgets arbeid. Bestemmelsene oppheves 16. april 2022. Reglene om taushetsplikt for utvalgets medlemmer m.fl. og et forslag om at opplysninger ikke kan brukes i senere straffesaker eller sivil sak mot den som har gitt opplysningene til utvalget, skal gjelde uten tidsbegrensning.

Utvalget ledes av Bjørn Kristian Soknes, førstestatsadvokat og leder av Trøndelag statsadvokatembeter.

Øvrige medlemmer er:

  • Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  • Karsten Hytten, privatpraktiserende psykiater og tidligere nestleder i Legeforeningens råd for legeetikk 
  • Landsleder Jill Arild, Mental Helse Norge
  • Mette Ekenes Garmannslund, privatpraktiserende psykolog og nestleder i Psykologforeningens fagetiske råd.