Historisk arkiv

Ventetidene nærmer seg nivået fra før pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at ventetidene nærmer seg nivået fra før pandemien. Sammenlignet med mai i fjor er ventetidene redusert med 11 dager. Regjeringen har prioritert økte midler til sykehusene gjennom pandemien, og alt tyder på at sykehusene er godt i gang med å ta igjen utsatt pasientbehandling.

– Dette kan være det første virkelige tegnet på at ventetidene nærmer seg nivået fra før pandemien. Selv om pandemien fremdeles preger ventetidene til sykehusene ser det ut til at sykehusene er godt i gang med å hente igjen utsatt aktivitet, og at ventetidene kan reduseres fremover, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Samlet sett har ventetidene i psykisk helsevern og rusbehandling i liten grad blitt påvirket av pandemien. Samtidig har det vært en økt pågang, særlig blant barn og unge. Det vitner om en betydelig innsats fra de som jobber i disse tjenestene, sier Bent Høie.

Sykehusene er så langt styrket med 7,5 milliarder kroner i 2021.

– Fra 2013 til pandemien startet lykkes regjeringen med å redusere ventetidene med to uker. Regjeringen har fortsatt å prioritere sykehusene, og dette ser vi nå resultatene av, sier Høie.

Reduksjon i ventetid fra mai 2021

Månedlige ventetidstall for mai 2021 viser at gjennomsnittlig ventetid reduseres med 11 dager sammenliknet med mai i fjor.

– Dette henger sammen med at den første smittebølgen først ga full effekt på ventetidstallene fra og med mai i fjor. Da begynte sykehusene for alvor å ta igjen aktivitet som ble utsatt i mars og april, og ventetidene økte. En tilsvarende effekt ser vi ikke i år. Det tyder på at sykehusene har et langt bedre utgangspunkt for resten av året, enn på samme tidspunkt i fjor.

Smitteverntiltak og beredskap gjør det mer krevende enn normalt å utnytte kapasiteten i sykehusene fullt ut også i 2021. Gjennom budsjettet har regjeringen lagt til rette for at ventetidene reduseres i 2021.

– Regjeringen har lagt inn en ekstraordinær satsing på sykehusene i 2021-budsjettet for at ikke ventetidene skal bite seg fast på et høyt nivå. Med revidert budsjett er sykehusene styrket med til sammen 7,5 milliarder kroner til i 2021. Dette inkluderer en insentivordning på 200 millioner kroner som skal stimulere sykehusene til å gjennomføre tiltak som reduserer ventetidene, sier Høie. 

Endringer fra 1. tertial 2020 til 1. tertial 2021

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten økte med én dag i første tertial 2021, sammenliknet med samme periode i 2020.

– Dette viser at sykehusene har jobbet godt for å få ned ventetidene som økte betraktelig i forbindelse med pandemien, sier Høie.

Det er en økning på to dager i somatiske sykehus fra 1. tertial 2020 til 1. tertial 2021. I psykisk helsevern for barn og unge og rusbehandling øker ventetidene med én dag, mens det er ingen endring i ventetid i psykisk helsevern for voksne.