Historisk arkiv

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet:

Regjeringen Solberg

Bedre kvalitet og kapasitet i omsorgstjenestene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen legger fram nye og forsterkede tiltak for å bedre kapasiteten og kvaliteten i omsorgstjenestene.

– Regjeringen vil legge til rette for mer teambaserte helse- og omsorgstjenester og en mer strukturert oppfølging av den enkelte. På den måten skal vi bedre sikre det medisinske og helsefaglige tilbudet både i hjemmetjenesten og på sykehjem, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For å bedre kvaliteten og kapasiteten i omsorgstjenestene løfter regjeringen frem nye og forsterkede tiltak i stortingsmeldingen:

 • Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene
  • Lovfeste rett til heldøgns pleie og omsorg og vurdere om det bør fastsettes kriterier for heldøgns omsorgsplasser
  • Utarbeide en plan i samarbeid med KS som bygger på en forutsetning om netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser.  
  • Bidra til spredning av forebyggende hjemmebesøk for eldre.
  • Innføre kvalitetsindikatorer, blant annet basert på bruker- og pårørenderfaringer.
  • Igangsette et kvalitetsutviklingsarbeid for sykehjem

– Regjeringen vil at eldre skal kunne leve aktive og selvstendige liv og delta i arbeids- og samfunnslivet. Samtidig må det også være gode hjemmetjenester og sykehjemsplasser tilgjengelig når behovet oppstår, sier Høie.

Les mer om meldingen Fremtidens primærhelsetjeneste