Historisk arkiv

Foreslår standardiserte tobakkspakninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring et forslag om at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje. I høringsnotatet drøftes også mulige tiltak for å følge opp Norges forpliktelse i Verdens helseorganisasjons tobakkskonvensjon, som sier at partene skal hindre at tobakksindustrien får påvirke tobakkspolitikken.

– Målet med reklamefrie pakninger er å hindre at barn og unge begynner med tobakk. Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakksemballasjen og det er på tide å sette en stopper for markedsføring av tobakksprodukter rettet mot barn og unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

I høringen foreslås det at alle tobakkspakninger skal ha mørkegrønn farge. Skriften som angir merkenavn og produsentinformasjon skal også standardiseres, både farge, størrelse og plassering på pakningen. Logo og andre designelementer skal ikke brukes, verken på tobakkspakningene eller på produktene. Pakningene skal fortsatt ha helseadvarsler. 

Det foreslås også å standardisere pakningsform for sigaretter, rulletobakk og snus. Departementet ber om innspill fra høringsinstansene på behovet for slik standardisering også for andre tobakkstyper, samt på behovet for å standardisere størrelse på snusbokser.

Når det gjelder selve tobakksproduktene foreslås det standardisering av farge (hvit) på sigarettpapir og snusposer, angivelse av merkenavn, samt minstevekt på rulletobakk. Det bes om innspill fra høringsinstansene på behovet for å standardisere størrelse på snusporsjoner.

Videre foreslås det en lovhjemmel for standardisering av tobakkssurrogater som for eksempel urtesigaretter på et senere tidspunkt.

Standardiserte tobakkspakninger ble innført i Australia i 2012, og nylig vedtatt i England og Irland. Forslagene i høringsnotatet bygger på den engelske og irske lovgivningen, som igjen har mange likheter med den australske reguleringen. 

Tobakksindustrien skal ikke få påvirke folkehelsepolitikken

Norge er en av 180 parter til Verdens Helseorganisasjons (WHO) tobakkskonvensjon. En viktig bestemmelse i konvensjonen er artikkel 5.3, som forplikter partene til å iverksette tiltak for å hindre at tobakksindustrien får påvirkning på tobakkspolitikken. Retningslinjene til artikkel 5.3 sier at partslandene må øke kunnskapen og oppmerksomheten om tobakksindustriens metoder for å hindre effektive tobakkstiltak.

– Det er en grunnleggende og uforsonlig konflikt mellom tobakksindustriens interesser og folkehelseinteresser. WHO påpekte i sin evaluering av norsk tobakksarbeid i 2010 at vi ikke har gjort nok for å hindre tobakksindustriens påvirkning på tobakkspolitikken i Norge. Jeg mener vi må øke kunnskapen om tobakksindustriens metoder for å hindre effektive tobakkstiltak og ber om høringsinstansenes innspill på hvilke tiltak vi bør sette i verk i Norge for at tobakksindustrien ikke skal få påvirke politikken vår, sier Høie. 

I høringsnotatet gis det en oversikt over tobakksindustriens metoder, og innholdet i retningslinjene til artikkel 5.3 Det drøftes flere mulige tiltak for å hindre at tobakksindustrien skal få påvirke tobakkspolitikken. Blant tiltakene er en lovbestemmelse i tobakksskadeloven om myndighetenes plikt til å beskytte tobakkspolitikken fra tobakksindustrien, retningslinjer for offentlige ansattes kontakt med tobakksindustrien, økt opplysningsplikt for industrien om deres aktiviteter og rapportering fra industrien på bruk av lobbyister. Departementet ber høringsinstansene om innspill på hvilke tiltak som kan egne seg i en norsk kontekst. 

Les høringsdokumentene for standariserte tobakkspakninger