Historisk arkiv

Hovedkontor for nasjonal innkjøpsfunksjon for sykehusene til Vadsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedkontoret for de regionale helseforetakenes nye nasjonale innkjøpsfunksjon legges til Vadsø. -En nasjonal innkjøpsfunksjon vil føre til mer effektive innkjøp til sykehusene, med bedre og rimeligere innkjøp som resultat. Dette vil gi mer helse for pengene og vil komme pasientene til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er etablert flere nasjonale foretak de senere årene som eies i fellesskap av de regionale helseforetakene, blant annet for IKT og sykehusbygg. Nå skal det etableres et nytt felles eid helseforetak for innkjøp. Det skjer som en oppfølging av regjeringens satsing på nasjonal samordning på tvers av regionene og krav til de regionale helseforetakene i foretaksmøtene i januar i år om dette.

Det nye foretaket etableres med hovedkontor i Vadsø, men med regionale enheter rundt omkring i landet. 

-Vadsø er valgt som hovedkontor for å bygge videre på kompetansen og ressursene som allerede er i HINAS, sier Høie.

De som i dag jobber med innkjøp i HINAS (Helseforetakenes innskjøpsservice) og helseregionene vil bli ansatt i det nye foretaket, men vil beholde arbeidsplassen i egen region. Dette skal sikre at de som jobber med innkjøp gjør det med nærhet til den kliniske virksomheten.

Et nytt styre oppnevnes høsten 2015. Det nasjonale helseforetaket etableres fra 1. januar 2016, og innen utgangen av 2016 vil alle de aktuelle enhetene i regionene være innlemmet i det nye foretaket.