Historisk arkiv

Flere år – flere muligheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Levealderen øker og pensjonsalderen går ned. En 65-åring kan forvente å ha 15-20 funksjonsfriske år foran seg. Derfor må eldres arbeidskraft og kompetanse brukes. Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn viser mulighetene.

I dag lanserer regjeringen strategien Flere år – flere muligheter. Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Strategien handler om aktive eldre, ikke om omsorgspolitikk. Alle departementene er involvert i strategien fordi et aldrende samfunn berører alle sektorer.

Vi har passert 1 million mennesker over 60 år. De neste 30 årene vil antallet eldre over 70 år dobles.

– Noen kaller det eldrebølgen. De framstiller det som en grå tsunami som vil slå inn over velferdssamfunnet med voldsom kraft. Men det grå skiftet er ikke et mareritt. Det grå skiftet betyr nye muligheter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med statssekretærene Astrid Nøklebye Heiberg og Thor Kleppen Sættem.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie og statsekretærene Astrid Nøklebye Heiberg og Thor Kleppen Sættem presenterte regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn "Flere år - flere muligheter". Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Lengre liv – lengre arbeidsliv

En 65-åring kan forvente å leve både 20 og 30 år som pensjonist og 15–20 av dem som funksjonsfrisk. Samtidig som levealderen har økt og mange eldre har god helse, har pensjonsalderen gått nedover.

– Dette er ikke bærekraftig for samfunnet og heller ikke bra for eldre menneskers livskvalitet. Derfor vil regjeringen fornye eldrepolitikken. Den skal handle om mye mer enn pensjoner og omsorg. Den nye eldrepolitikken skal legge vekt på at eldre mennesker er verdifulle bidragsytere i samfunnet hvis de slipper til, og at de møtes med forventninger om å leve aktive liv, sier Høie.

Mange eldre har bedre utdanning, mer ressurser og bedre forutsetninger for å leve aktive liv enn tidligere generasjoner.

– Mange føler seg utenfor i arbeids- og samfunnsliv. Vi møter stengsler i arbeidslivet. Mange føler seg ikke velkommen i politikken, og mange opplever forutinntatte holdninger. På grunn av fødselsåret er vi uegnet. Dette vil regjeringen gjøre noe med ved å skape et aldersvennlig samfunn, sier statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg.

Strategien retter seg mot disse områdene:

Lengre arbeidsliv: Det er et mål å øke sysselsettingen blant eldre, ikke minst blant personer rundt 65 år og eldre.

Arbeids- og sosialdepartementet vil gå gjennom alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene. Sammen med partene vil regjeringen vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å ytterligere heve eller fjerne den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

Aldersvennlig lokalsamfunn: Mange kommuner vil i framtiden få langt flere eldre. Kommunene må planlegge og utvikle nærmiljøer og lokalsamfunn slik at det legger til rette for aktivitet, deltakelse og å være selvhjulpen.

Det skal være enkelt for eldre å bruke kollektivtilbud, bruke turstier og gangveier, være aktive i nærmiljøet og til å delta på kultur- og aktivitetstilbud.

Frivillig sektor får økt betydning for å aktivisere og styrke sosial deltakelse.

Næringsliv og nyskaping: Mange eldre i dag vil ha større kjøpekraft enn tidligere, og er mer forbrukervante. Det ligger vekstmuligheter for næringslivet i å utvikle og tilby produkter for den økende andel eldre. Disse produktene kan gi eldre økt mestring og selvstendighet. Det er også store muligheter i å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi.

Helse- og omsorgssektoren må fremme helse gjennom hele livsløpet for å få sunn aldring.

At vi blir flere eldre og flere syke eldre betyr rekrutteringsutfordringer i helse- omsorgstjenesten i framtiden. Mange leger ønsker å arbeide utover 70 år. Hjelpepleiere og sykepleiere har oftere et ønske om tidligere avgang. Helse- og omsorgsdepartementet vil se nærmere på hvilke forhold som påvirker tidlig avgang i helse- og omsorgssektoren og bidra til at sektoren blir en god seniorarbeidsplass.

Forskning om aldring og betingelser for aktive eldre skal bli bedre.

Les hele strategien "Flere år – flere muligheter"