Historisk arkiv

Mer rettferdig prioritering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Stortingsmeldingen om prioritering skal sikre rettferdig, lik og rask tilgang til helsetjenester.

– Prioriteringsutfordringene har antagelig aldri vært større enn nå. Vi blir flere, vi blir eldre, og behandlingsmulighetene øker. Det er bra, men det gjør også at gapet mellom de medisinske mulighetene og ressursene i helsesektoren øker. Vi kan ikke la tilfeldigheter, bosted eller pasientens egne ressurser avgjøre tilgangen til nødvendig helsehjelp, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Tydelige prinsipper for prioritering

Det har vært enighet om prioriteringskriteriene Lønning II-utvalget foreslo i 1997. Samtidig har det vært usikkerhet om hvordan disse skal forstås og brukes. Dette kan ha ført til ulik praktisering og usikkerhet blant helsepersonell om hvilken ryggdekning de faktisk har for vanskelig beslutninger. Regjeringen inviterer Stortinget til å vedta prinsipper for prioritering.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med Aina Stenersen fra Revmatikerforbundet, Tove Gundersen fra Rådet for psykisk helse og Bjørnar Allgot fra Diabetesforbundet.
Meld. St. 34 (2015–2016): Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering Helse- og omsorgsminister Bent Høie la i dag frem meldingen "Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering". Her sammen med Aina Stenersen fra Revmatikerforbundet, Tove Gundersen fra Rådet for psykisk helse og Bjørnar Allgot fra Diabetesforbundet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

- Vi kan ikke velge om vi skal prioritere, det skjer hver dag uansett. Men vi kan velge hvilke verdier og prinsipper som skal ligge til grunn for beslutningene. I pasientens helsetjeneste skal alle være trygge på at de får hjelp når de trenger det. Helsepersonell må få støtte til å prioritere slik at pasienten får likeverdig tilgang. Derfor tydeliggjør vi hva som skal vektlegges, og hvem som har ansvaret for ulike beslutninger, sier Høie.

I stortingsmeldingen foreslår regjeringen at det skal prioriteres etter tre kriterier i helsetjenesten: Nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet. Jo mer nytte, jo høyere prioritet. Jo mindre ressurser som trengs, jo høyere prioritet. Jo mer alvorlig en sykdom er, jo høyere prioritet. Kriteriene må alltid vurderes samlet.

Forslaget bygger på kriteriene fra Lønning II-utvalget, og er videreutviklet med det beste fra Norheimutvalget og Magnussengruppen.

Les mer om kriteriebeskrivelsen i meldingen

Rask og lik tilgang til legemidler

Regjeringen foreslår endringer som vil sikre rask og lik tilgang til legemidler. Blant annet foreslår den at alle nye legemidler skal metodevurderes. I dag blir legemidler på individuell refusjon ikke underlagt samme vurdering som andre legemidler.

– I dag kan tilfeldigheter avgjøre hvilke legemidler som dekkes for ulike pasienter. Legers mulighet til å søke om legemidler på individuell refusjon for sin pasient, uten at en felles vurdering ligger til grunn, er urettferdig. Vi vil hindre urettferdigheten i at sterke pasientgrupper eller organisasjoner oppnår bedre tilgang til legemidler, på bekostning av svakere grupper. Nå tetter vi hullene, og legger til rette for rettferdig og likeverdig tilgang til legemidler, sier Høie.

Metodevurdering av alle legemidler kan føre til at flere legemidler blir finansiert ved forhåndsgodkjent refusjon, dersom prinsippene for prioritering er oppfylt. Det er en fordel for både pasienter og leger, fordi det vil gi raskere tilgang når beslutningen om å finansiere legemiddelet først er tatt. De som allerede har fått legemidler på individuell refusjon, vil beholde dem.

Regjeringen foreslår også å heve grensen for hvor mye penger som kan brukes på legemidler før Stortinget må godkjenne beløpet, fra 25 til 100 millioner. Dette innebærer at legemidler vil kunne tas i bruk raskere enn i dag.

I behandlingen av Legemiddelmeldingen ble legemiddelpolitiske mål forankret i Stortinget. Endringer regjeringen nå foreslår støtter og styrker disse målene, og sikrer at prioritering på legemiddelområdet er i tråd med de foreslåtte prinsippene for prioritering.  

I dag kan legens valg av legemiddel påvirkes av hvordan legemiddelet finansieres, fordi noen legemidler blir finansiert av sykehusene og noen av folketrygden. Medisinskfaglige vurderinger bør ligge til grunn. Regjeringen foreslår at finansieringsansvaret skal følge behandlingsansvaret.

Les mer om legemidler og prioriteringer i meldingen

Utvalg skal utrede prioritering i kommunene

Prinsippene for prioritering skal gjelde i hele helsetjenesten. De skal være grunnlaget for regelverk, retningslinjer og andre beslutningsverktøy som helsepersonell bruker i hverdagen. Frem til nå har det vært mest fokus på prioriteringskriterier i spesialisthelsetjenesten. Derfor foreslår regjeringen å sette ned et utvalg som skal se på prioriteringsspørsmål i den kommunale helsetjenesten.

Les mer om "Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering"