Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny forskrift for spesialistutdanning for leger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Spesialistutdanningen for leger moderniseres. Omleggingen bidrar til at utdanningen er i samsvar med pasientenes og tjenestens behov, og sikrer at vi fortsatt har høy spesialistkompetanse.

Utdanningen skal fortsatt gjennomføres som en del av den daglige virksomheten ved sykehusene og andre steder hvor legene får spesialistutdanning.

– Vi trenger flere legespesialister i framtiden, og de må kunne tilpasse seg den raske medisinske utviklingen. Det legger den nye ordningen til rette for, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Individuelt utdanningsløp

Hver lege skal ha et individuelt utdanningsløp og en plan for dette. Det skal legges mer vekt på læringsmål som beskriver hva leger skal forstå og kunne utføre etter endt spesialistutdanning.

Den nye forskriften beskriver hvem som har ansvar for hva i gjennomføringen av spesialistutdanningen.

  • Helsedirektoratet skal fastsette læringsmål, godkjenne utdanningsvirksomheter og godkjenne ferdige spesialister etter endt utdanning.
  • Legeforeningens spesialitetskomiteer skal gi faglige innspill til læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter, og faglige vurderinger om kvaliteten i utdanningen ved utdanningsvirksomhetene.
  • Helseregionene skal legge til rette for at ny ordning kan gjennomføres, og helseforetakene skal legge til rette for helhetlige utdanningsløp.
  • Regionale utdanningssentre ved regionsykehusene skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter.

Trer i kraft 1. mars 2017

Forskriften er fastsatt på bakgrunn av innspill fra høringsrunden. Departementet vil utarbeide et rundskriv til forskriften på nyåret.

Forskriften trer i kraft 1. mars 2017 og den nye ordningen starter høsten 2017.