Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Styrker pasientens rettigheter ved tvangsbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår lovendringer som vil gi pasienter i psykisk helsevern økt selvbestemmelse og bedre rettssikkerhet.

Det er for mye bruk av tvang og feil bruk av tvang i den norske helsetjenesten.

- Vi må styrke pasientens stilling hvis vi skal lykkes med å få ned tvangsbruken. Syke og sårbare mennesker kan oppleve tvang som overgrep og det kan føre til at pasientene mister tillit til helsepersonellet og helsetjenesten. Tvang må derfor være siste utvei etter at alle andre alternativer er prøvd, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Endringer i lov om psykisk helsevern styrker pasientens rett til å bli hørt og pasientens rett til å ta avgjørelser om egen behandling.

Dette er forslagene:

  • Pasienter vil få fritt rettsråd uten behovsprøving og egenandel ved klage til fylkesmannen over vedtak om tvangsmedisinering og tvangsernæring.
  • Pasienter som er samtykkekompetente får rett til å avslutte behandling eller nekte å ta imot tilbud om behandling. Unntaket er ved alvorlig selvmordsfare eller alvorlig fare for andres liv og helse. 
  • Pasienter får rett til å evaluere bruken av tvang i etterkant sammen med behandlere. Hans eller hennes syn skal alltid journalføres.
  • Hvis pasienten motsetter seg skjerming skal det alltid fattes vedtak før skjermingen iverksettes.
  • Den som er faglig ansvarlig får plikt til å rådføre seg med annet kvalifisert helsepersonell før det fattes vedtak om tvangsbehandling.
  • Undersøkelsestiden før iverksetting av tvangsmedisinering forlenges fra tre til fem døgn.

Forslagene er en oppfølging av anbefalingene fra Paulsrud-utvalget som utredet bruk av tvang i psykisk helsevern.

Les forslaget om endringer i lov om psykisk helsevern