Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Utvalg skal se på prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

-Det har aldri tidligere vært en helhetlig gjennomgang av prioriteringsutfordringene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tidligere utvalg har hovedsakelig sett på kriterier for prioritering i spesialisthelsetjenesten. Det kan være andre vurderinger som må gjøres i førstelinjetjenesten. For å sikre at vi har en rettferdig fordeling av helsetjenester i hele sektoren, er det derfor behov for å utrede situasjonen i kommunene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Norge har lang tradisjon for å arbeide systematisk med prioriteringsspørsmål i helsetjenesten. Før sommeren 2016 la regjeringen frem Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste. Her foreslo regjeringen noen tydelige kriterier som bør ligge til grunn for prioriteringer i helsetjenesten. Det ble samtidig foreslått å sette ned et utvalg som skulle se særskilt på prioriteringsspørsmålene i kommunen.

-Mens spesialisthelsetjenesten hovedsakelig utreder og behandler, har kommunene et bredere helseperspektiv. De skal forebygge sykdom, fremme god helse blant innbyggerne og legge til rette for at befolkningen kan ta sunne valg. I tillegg kan mange av brukerne i kommunen ha behov for livslang oppfølging for å kunne mestre livet. Vi kan derfor ikke automatisk overføre prinsippene for prioritering fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier Høie.

Målet med utvalget er å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering. Utvalget skal levere sin NOU innen 31. desember 2018.

–Prioriteringsutfordringene har aldri vært større enn nå. Vi blir flere, vi blir eldre og flere lever lengre med langvarige sykdommer. Jeg håper derfor utvalget legger opp til en bred debatt om prioritering som mange vil engasjere seg i, sier Høie.

Utvalgsleder: Sykepleier Aud  Blankholm, Oslo

Medlemmer:

 • Lege Endre Sandvik, Oslo

 • Leder Benedicte Løseth, Bergen

 • Professor Jon Magnussen, Trondheim

 • Professor Alice Kjellevold, Stavanger

 • Lege Petter Schou, Spydeberg

 • Sykepleier Ingunn Lie Mosti, Bodø

 • Sykepleier Unni Hembre, Oslo

 • Leder Aida Kreso, Oslo

 • Leder Wenche F. Sellæg, Namdalen

 • Sykepleier Vigdis Galaaen, Hamar

 • Tannlege Helene Haver, Rogaland

 • Brukerrepresentant John Berg-Jensen, Troms

 • Brukerrepresentant Kristian Kise Haugland, Oslo

 • Leder Yngvar Åsholt, Asker