Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2018:

Regjeringen styrker eldreomsorgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen forsetter å styrke eldreomsorgen i Norge. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke tilsagnsrammen for heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. Regjeringen foreslår også å starte arbeidet med eldrereformen Leve Hele Livet.

Leve Hele Livet

- Det gjøres veldig mye bra i eldreomsorgen rundt i landet. Men de gode tiltakene deles i for liten grad med andre. Med Leve hele livet har vi samlet og systematisert tiltakene som gir det beste tilbudet til eldre. Resultatet er 25 løsningsforslag som er basert på eksempler fra kommunene, og som vi vet fungerer i praksis, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

For å sikre at løsningene tas i bruk alle steder over hele landet, etablerer regjeringen et eget støtteapparat. Støtteapparatet skal bistå kommunene med å tilpasse løsningene til lokale behov og ressurser. Erfaringer fra andre prosjekter viser at et effektivt støtteapparat er avgjørende for å lykkes med å spre og iverksette nye løsninger og tiltak i alle kommunene.

I revidert nasjonalbudsjett settes det av 12,5 millioner kroner til å etablere støtteapparatet høsten 2018. Hovedinnsatsen fra statens side vil ligge på regionalt nivå, der fylkesmennene samarbeider med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Disse kjenner kommunene og har lang erfaring med å støtte  dem og lede ulike læringsnettverk.

Støtteapparatet skal:

  • Utvikle og spre faglig kunnskap om reformens områder; mat, aktivitet, helsehjelp og sammenheng i tjenestene og et aldersvennlig Norge.
  • Bistå kommunene med å utvikle, gjennomføre og evaluerelokale planer.
  • Invitere alle kommuner til å delta i læringsnettverk der de kan dele erfaringer og lære av hverandre.

Reformperioden vil starte i 1. januar 2019 og vare frem til 2023 med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering.

Heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig

For å bygge flere og bedre heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig øker regjeringen tilsagnsrammen i Husbanken med ytterligere 1,2 milliarder kroner. Den totale rammen for 2018 blir dermed 4,2 milliarder kroner. Det tilsvarer bygging og rehabilitering av omtrent 2500 plasser.

– For regjeringen er det viktig å legge til rette for at kommunene fortsetter arbeidet med å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser, sier Michaelsen.

Det er et stort behov for flere sykehjemsplasser. Prognoser fra Husbanken viser stor aktivitet i kommunene. 

- Under denne regjeringen har det skjedd et taktskifte i kommunene. Det er svært positivt. Antall plasser med innvilget tilskudd per år er i snitt om lag doblet under denne regjeringen. Siden 2014 har regjeringen bevilget penger til hele 13 100 flere og bedre heldøgnsplasser. Eldre skal være trygge på at de får et godt kommunalt tilbud når de trenger det, sier Michaelsen.