Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Utvalg skal forberede ny rusreform

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Samfunnet reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra justissektoren til helsesektoren. I statsråd 23. mars har regjeringen oppnevnt et utvalg som skal forberede gjennomføringen av rusreformen.

– Rusavhengige skal møtes med helsehjelp og respekt – ikke med straff og fordømmelse. Nå starter vi arbeidet med å endre norsk ruspolitikk og holdningene til mennesker som strever med rusavhengighet, sier helseminister Bent Høie.

Statsminister Erna Solberg, Trine Skei Grande og Bent Høie Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
I dag møtte statsminister Erna Solberg, Trine Skei Grande og Bent Høie Kenneth Arctander Johansen fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon på =Kaffe, som skal sitte i utvalget. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Utvalget skal utrede og foreslå en modell for hvordan dette skal gjennomføres i Norge, og foreslå nødvendige lovendringer.

Utvalget skal blant annet utrede hvor mye narkotika som skal regnes for å være en brukerdose, hvilke tilbud/sanksjoner som skal gis den enkelte som blir tatt med narkotika, og hva som bør skje dersom en person ikke følger opp tilbud/sanksjoner som er gitt.

Utvalget står fritt til å se til andre lands erfaringer, men skal særskilt vurdere erfaringer fra Portugal og om deres modell, eller deler av denne modellen, er egnet i en norsk sammenheng.

– Straffeforfølgelse fører til stigmatisering, og frykten for straff hever terskelen for å be om hjelp. Vi må senke terskelen slik at rusavhengige får hjelpen de trenger når de trenger den, sier Bent Høie.

Bruk og besittelse av narkotika skal fortsatt være ulovlig. Det er viktig at vi gir tydelig beskjed om at dette er ulovlig, spesielt overfor unge mennesker som vurderer å teste illegale rusmidler.

– Reformen vil gi oss bedre muligheter til å forebygge rusavhengighet og fange opp dem som er på vei inn i avhengighet, sier Høie.

Utvalget blir ledet av førstestatsadvokat Runar Torgersen. Han har tidligere ledet straffeprosesslovutvalget 2014-2016. Utvalget har også medlemmer med brukererfaring, juridisk kompetanse, erfaring fra kommunalt rusarbeid og spesialisthelsetjenesten, og representanter fra politi og forskning.

Utvalget er nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og skal avgi sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember 2019.

Utvalgsleder:

Runar Torgersen. Førstestatsadvokat, ledet straffeprosesslovutvalget 2014-2016. Oslo.

Medlemmer:

  • Henriette Sinding Aasen. Dr. juris, professor ved det juridiske fakultet Universitetet i Bergen. Bergen.
  • Moses Deyegbe Kuvoame. Førsteamanuensis Høgskolen i Sørøst-Norge, fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for helse-sosial- og velferdsfag. Porsgrunn.
  • Mona Michalsen. Ruskonsulent i Søgne kommune. Søgne.
  • Anne Helene Fraas Tveit. Seksjonsleder ruspoliklinikken, Lovisenberg Diakonale sykehus. Oslo.
  • Trine Funder Amundal. Lege, spesialist i rusmedisin ved St. Olavs Hospital HF. Trondheim.
  • Sverre Martin Nesvåg. Forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Stavanger Universitetssjukehus HF. Sandnes.
  • Kenneth Arctander Johansen. Informasjonsansvarlig, i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Brukererfaring. Oslo
  • Wibecke Årst. Styreleder i MARBORG. Brukererfaring. Tromsø.
  • Rune Solberg Swahn. Politidirektoratet. Leder arbeidet med forebyggingsløftet i Politidirektoratet. Ås.

Les mer om rusreformutvalget og mandat