Historisk arkiv

Bruk av Janssen-vaksinen i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har vedtatt at Janssen-vaksinen skal tilbys i begrenset omfang utenfor koronavaksinasjonsprogrammet. Vaksinen og vaksineringen skal være gratis.

Fra tirsdag 15. juni er det praktiske rundt dette tilbudet på plass, og man kan bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksinen. Det er dermed ingen grunn til å ta kontakt med fastlegen, private leger eller vaksinasjonsklinikker om dette i dag eller før helgen. Klinikkene og legene vil ha behov for å sette seg inn i informasjonen om ordningen selv, før de kan svare publikum. Du kaster dermed bort både din og deres tid ved å ta kontakt nå.

Hvis du ønsker å bruke denne muligheten, er det første du bør gjøre å sette deg inn i kriteriene for å kunne få vaksinen på helsenorge.no. Så kan du ta kontakt fra og med tirsdag 15. juni hvis dette fortsatt er aktuelt for deg.

Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i disse situasjonene:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytten overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.

  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.

  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.

  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen.

Dette er ganske strenge kriterier som betyr at noen som selv ønsker denne vaksinen vil kunne få nei fra legen.

Da må man vente på tilbud om vaksine gjennom vaksinasjonsprogrammet. Vi har svært god tilgang på vaksiner fremover, og alle over 18 år i Norge vil etter dagens planer få tilbud om første dose innen begynnelsen av august.

Legen vil gjøre en konkret forsvarlighetsvurdering i hvert enkelt tilfelle og vurdere om nytte overstiger risikoen. De sjeldne og alvorlige bivirkningene av Janssen-vaksinen, den enkeltes situasjon, smittesituasjonen i Norge og at effekten av Janssen-vaksinen antas å være noe mindre enn vaksinene i vaksinasjonsprogrammet, har betydning i denne vurderingen.

Pasienten har rett til medvirkning i avgjørelsen, men kan ikke kreve å få vaksinen. Legen har det siste ordet, men må lytte til pasienten.

Det er som kjent motstand mot ordningen med Janssen-vaksinen i ulike fagmiljøer.

Det er ikke et krav til leger at de skal tilby vaksinen. Men alle leger vil kunne forskrive vaksinen dersom de ønsker det. Det vil si fastleger, private leger og reisevaksinasjonsklinikker.

Regjeringen mener likevel at det er riktig å tilby denne vaksinen som et tilvalg for enkelte personer som oppfyller kriteriene for det.

Vaksinen er godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret, og den er en del av vaksinasjonsprogrammet i de fleste land i Europa.

Dette er en én-dose-vaksine som gjør at man blir fullvaksinert tre uker etter én dose.

Vi har valgt å tilby vaksinen på omtrent samme måte som de gjør i Danmark.

Der har over 14 000 personer fått vaksine gjennom tilvalgsordningen til nå.

Vi vet ikke hvor mange som vil be om denne vaksinen her i landet, men vi tror ikke det er så veldig mange, ettersom tilgangen på de andre vaksinene er svært god fremover.

Vi anbefaler at folk følger vaksinasjonsprogrammet, men mener at personer som selv ønsker det skal kunne bli vurdert for Janssen-vaksinen av en lege etter de kriteriene som Helsedirektoratet har bestemt. For noen vil det være gode grunner til å bli vaksinert noe raskere enn det de blir i vaksinasjonsprogrammet.

Leger som ønsker å tilby vaksinen kan bestille via nettløsningen til Folkehelseinstituttet.

Pasientskadelovens spesielle regler for vaksiner vil gjelde også for denne vaksinen.

Janssen-vaksinen blir også registrert i koronasertifikatet.

Vaksinen og vaksineringen er gratis for den enkelte, og alle utgiftene dekkes av staten etter gitte takster.

Det er ikke lov for legene å ta ekstra betaling for å sette denne vaksinen.

All vaksinering i Norge er frivillig. Vaksinasjonsprogrammet bruker vaksinene fra BioNTech-Pfizer og Moderna. Muligheten til å bli vurdert for Janssen-vaksinen utenfor vaksinasjonsprogrammet er derfor en tilvalgsordning.

***

Regjeringen fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, men vi ser at reiseaktiviteten øker og flere kommer hjem etter utenlandsreiser.

Siden 3. juni har vi hatt en midlertidig løsning slik at reisende ikke må på karantenehotell, men kan gjennomføre karantene hjemme hvis de er beskyttet. De har måttet logge seg inn på helsenorge.no og vise at de er vaksinert eller har hatt koronasykdom, men det har ikke vært mulig å kontrollere denne dokumentasjonen på en god nok måte.

Alt går etter planen med det mer kontrollerbare koronasertifikatet, og fra fredag klokken 15.00 begynner politiet å kontrollere dette sertifikatet på grensen. Dermed blir det mindre risiko for at noen bruker falsk dokumentasjon gjennom kontrollen av QR-koden på sertifikatet.

Det betyr at vi kan endre karantenereglene slik at de som kan dokumentere med koronasertifikatet at de er fullvaksinert fra det tidspunktet slipper innreisekarantene forutsatt at de tester negativt på grensen. Det samme gjelder de som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene.

Vi gjør også endringer slik at ungdommer mellom 12 og 18 år kan forkorte innreisekarantenen ved å dokumentere negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt tre døgn etter ankomst. På den måten likestilles fra fredag klokken 15.00 alle under 18 år.

Jeg vil oppfordre alle som tror de trenger sertifikatet den nærmeste tiden, til å sjekke at opplysningene som er registrert er riktige. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no og scrolle ned til koronasertifikat. Men det er ingen god idé å dele bilde av koronasertifikatet på sosiale medier. På samme måte som det ikke er lurt å legge ut bilde av pass, førerkort eller annen person-sensitiv informasjon.

Vi vet at det er feilregistreringer både når det gjelder vaksinasjon og testresultater. Kommunene gjør en stor jobb med både å vaksinere, teste og registrere, men på grunn av det store antallet registreringer, og fordi dette blir gjort manuelt, vil det alltid kunne oppstå enkelte feil. 

Ta derfor kontakt med kommunen der du ble vaksinert eller teststasjon for retting av opplysninger.

Innenlands vil vi ta i bruk koronasertifikatet på trinn 3 i gjenåpningen, og vi vil komme tilbake til hvordan dette skal gjøres i neste uke.

***

Utgangspunktet for koronasertifikat er at test skal likestilles med vaksinasjon og gjennomgått covid-19.

Men testresultat er kun et øyeblikksbilde og kan ikke tillegges samme vekt som å være beskyttet i alle sammenhenger.

For eksempel vil ikke test gi fritak fra innreisekarantene.

Bruk av koronasertifikat innenlands vil kreve god tilgang til testing. Vi vil derfor etablere et system for testing til koronasertifikat med statlig finansiering av testing utført av private aktører. Det skal brukes antigen hurtigtester, og resultatet skal registreres i MSIS slik at det vises i koronasertifikatet.

I forskrift vil det stilles krav som de private aktørene må oppfylle for å få refusjon. Blant annet skal testsvaret registreres i MSIS. Private aktører som oppfyller kravene, får refundert en pris per test.

Testen skal være gratis for den som ønsker å teste seg. Helsedirektoratet vil informere om rammene for dette systemet i et møte med private aktører i dag kl. 17.

Systemet skal være operativt og i drift fra trinn 3 i gjenåpningen.