Historisk arkiv

Åpne det første møtet i HelseOmsorg21-rådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statssekretrær Anne Grethe Erlandsens åpning av det første møtet i HelseOmsorg21-rådet

Kjære alle sammen

Takk for invitasjonen til å åpne dette første møtet i det nye rådet.

Visjonen i HelseOmsorg21-strategien er god. Den går rett på sak og er krystallklar: ”Kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for god folkehelse”.

Målene i strategien er like klare.  Vi må satse i tre retninger:

  • God folkehelse
  • Grensesprengende forskning
  • Næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling

Og målene er konkretisert i ti satsingsområder med detaljerte forslag til tiltak som viser hva aktørene mener skal til.

Som vi nå har sagt flere ganger: Regjeringen er godt fornøyd med arbeidet som ble lagt ned i strategiarbeidet. Mange prosesser er satt i gang, og satsingen er med å løfte forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.

Viktige deler av HelseOmsorg21 er forankret i regjeringen og i Stortinget gjennom behandlingen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Nå er vi opptatt av å se resultater av arbeidet.

Derfor har vi dette møtet med det nye rådet her i dag.

De aller fleste av dere har hatt en aktiv rolle i strategiarbeidet. Enten ved å sitte i strategigruppen, ved å delta i et av delprosjektene eller som medlem av Topplederforumet.

Dere har viktig og erfaring og kunnskap om strategien som vi trenger i oppfølgingsarbeidet. 

Tusen takk for at dere har lyst til å være med videre.

En spesiell takk til John-Arne Røttingen som har sagt ja til lede arbeidet i denne første perioden.

Og takk til dere som er nye her, og som har takket ja til å bidra fremover.

Vi håper dere tar like aktiv del i arbeidet som de som allerede har jobbet med strategien en god stund. Vi håper også at dere sprer det som skjer i dette forumet, til nettverk og strukturer som dere er en del av.

Målene og tiltakene i strategien går på tvers av aktører og sektorer, og på tvers av hva det offentlige har ansvaret for og ikke.

Ansvaret for politikken som HelseOmsorg21 dekker, involverer minst sju departementer. 

Skal vi lykkes med HelseOmsorg21 må vi altså lykkes på tvers av sektorer og departementsgrenser. Vi må tenke nytt og utenfor vår egen vante arena.

Hver og en av oss må ta tak i det vi kan gjøre noe med, på en måte som ikke hindrer det andre gjør, men heller støtter det og lager synergieffekter.

Lettere sagt enn gjort – vil kanskje noen av dere si. Men jeg håper også at dere vil legge til: Men dette skal vi få til!

Dere er 27 utvalgte representanter med ulik kunnskap og erfaring, som i sum skal bidra til at vi lykkes med å gjennomføre strategien i alle sektorer og bransjer som er omfattet av HelseOmsorg21.

I år får dere mye drahjelp av embetsverket i departementene, men vi forventer likevel at dere deltar aktivt før, under og etter rådsmøtene.

Etter hvert vil ansvaret for forberedelser og oppfølgingen av strategien ligge utenfor departementene. Forskningsrådet er tiltenkt en sentral rolle her, men er helt avhengig av deres innsats.

Slik tror jeg vi oppnår mest.

La meg si kort hva vi Helse- og omsorgsdepartementet jobber med og som også har relevans for dere.

Det korte svaret er: Veldig mye!

Regjeringens visjon er å skape pasientenes helsetjeneste.

Vi har tatt hele helse- og omsorgstjenesten opp til åpen og bred diskusjon. I 2015 kommer det flere stortingsmeldinger og planer, der politikken for hva dette betyr i praksis vil bli presentert.  

Nå i vår kommer folkehelsemeldingen, en melding om legemiddelpolitikken og en melding om primærhelsetjenesten – for øvrig den første i sitt slag som beskriver primærhelsetjenesten som en helhetlig helsetjeneste.

Til høsten kommer nasjonal helse- og sykehusplan.

Og vi skal legge fram en opptrappingsplan for rus og en opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering.

Og vi vil innføre fritt behandlingsvalg i løpet av året, først innen rus og psykisk helse.

Og før jul kom meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet som skal bli et årvisst dokument til Stortinget så vi hele tiden holder debatten varm om hvordan vi arbeider med å bedre helse- og omsorgstjenestene.  Jeg er overbevist om at kvalitet lønner seg, det gir både pasienten sikkerhet og forutsigbarhet, og det gir helsetjenesten styringskraft og grunnlag for nye arbeidsmåter og organisering av tjenestene.

Alle disse meldingene og satsingene er viktige – både hver for seg og samlet.  Vi skrur på mange knapper for å skape pasientens helsetjeneste. I alt vi planlegger, spiller forskning og innovasjon en viktig rolle for å nå de helsepolitiske målene. Reell brukermedvirkning er nytenkning i seg selv.

Samtidig samarbeider vi godt med andre departementer som Kunnskapsdepartementet i oppfølgingen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Og med Nærings- og fiskeridepartementet som arbeider med innovative anskaffelser.

For som jeg nå har sagt flere ganger. Arbeid med HelseOmsorg21 skjer på tvers.

Derfor er jeg glad for at regjeringen står samlet om at det skal utarbeides en handlingsplan om HelseOmsorg21.

Handlingsplanen skal legges fram høsten 2015. Det er regjeringens mål.

Handlingsplanen skal være kort og konsis, og sette HelseOmsorg21-strategien i sammenheng med vår politikk innenfor forskning, innovasjon og helse og omsorg.  

Samtidig skal den vise hvordan regjeringen følger opp de ti satsingsområdene i HelseOmsorg21-strategien på tvers av departementer og sektoransvar.

HelseOmsorg21-rådet skal ha en viktig rådgivende rolle i utformingen av handlingsplanen.

Vi har store forventninger til arbeidet og vi ønsker tett dialog med dere underveis. Dere representerer det nettverket som er nødvendig for å lykkes, jeg har snakket mye om ”på tvers” i dag, men vi trenger både på kryss og tvers.

Jeg ønsker dere et godt første møte i HelseOmsorg21-rådet.

Lykke til med arbeidet fremover.

Takk for oppmerksomheten!