Historisk arkiv

Tomtefeste: Videreføring av midlertidig lov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fremmer i dag forslag om å videreføre midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus med ett år frem til 1. juli 2015.

Regjeringen fremmer i dag forslag om å videreføre midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus med ett år frem til 1. juli 2015.

Bakgrunnen for loven er en dom Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) avsa 12. juni 2012 i den såkalte tomtefestesaken. Dommen førte til usikkerhet om hvilke regler som gjaldt ved forlengelse av festet. Den midlertidige loven som trådte i kraft 14. desember 2012, ble gitt for å avklare rettstilstanden inntil det foreligger endelig rettsavklaring.

I sin dom kom EMD til at retten til å kreve tidsubegrenset forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som før ved festetidens utløp, var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) første tilleggsprotokoll artikkel 1.

Regjeringen oppnevnte derfor et lovutvalg (Tomtefestelovutvalget) 15. februar 2013. Utvalget skulle legge frem forslag til endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å bringe reglene i samsvar med EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1. Utvalgets utredning (NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett) ble sendt på høring 23. oktober 2013 med høringsfrist 10. januar 2014. Både utvalget og høringsinstansene er delt i synet på valg av modell for regulering av festeavgift ved forlengelse av festet.

Oppfølgingen av dommen fra EMD og NOU 2013: 11 er et krevende arbeid som berører grunnleggende interesser for et betydelig antall mennesker. En rekke hensyn må avveies innenfor rammen av Grunnloven og EMK. Det er viktig av hensyn til både festere og grunneiere at arbeidet skjer innenfor forsvarlige tidsrammer.

Regjeringen fremmer på denne bakgrunn i dag forslag om å videreføre den midlertidige loven frem til 1. juli 2015.