Historisk arkiv

Ansatte på mottak unntas fra taushetsplikten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra 1. juni 2015 endres utlendingsloven slik at utlendingsmyndighetene får adgang til å innhente taushetsbelagte opplysninger om beboere på mottak. De ansatte på mottaket har plikt til å utlevere opplysninger som etterspørres, og de gis også en rett til å utlevere opplysninger av eget tiltak.

– Mottaksansatte kan sitte på informasjon som er av stor betydning for utlendingsmyndighetene som skal fatte vedtak i saken. Regjeringen er derfor tilfreds med at mottaksansatte nå har plikt til å gi relevant informasjon til utlendingsmyndighetene, og at de også har en rett til å gi slike opplysninger på eget initiativ, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Utlendingsmyndighetene må rette en konkret henvendelse til mottaket, og de etterspurte opplysningene må være relevante for behandling av den aktuelle utlendingssaken. Formålet med endringene er å harmonisere gjeldende regelverk og tilrettelegge for at utlendingsmyndighetene skal ha et best mulig beslutningsgrunnlag for å avgjøre en sak etter utlendingsloven.

Utlendingsmyndighetene kan ikke innhente taushetsbelagte opplysninger om beboere i mottak som er enslige, mindreårige asylsøkere eller barn som bor i omsorgssentre eller barnevernsinstitusjoner.

Forslaget ble fremmet i Prop. 104 L (2013-2014) Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt). Saken ble behandlet av Kommunal- og forvaltningskomiteen i Innst. 103 L (2014-2015).