Historisk arkiv

Forslag om omorganisering i kriminalomsorgen sendt på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å forenkle byråkratiet i kriminalomsorgen med et forslag om to forvaltningsnivåer og uten regioner.

Omorganisering til en tonivåmodell skal frigjøre ressurser fra administrasjon til tjenesteproduksjon, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Da oppnår vi en mer effektiv organisasjon som skal gi en bedre kriminalomsorg med mindre tilbakefall.

Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Kriminalomsorgsdirektoratet utarbeidet en rapport med forslag til organisering. Rapporten sendes nå på høring sammen med nødvendige endringer i straffegjennomføringsloven mv.

Omorganiseringen sluttfører en helhetlig vurdering av kriminalomsorgens organisering etter utskillelsen av Kriminalomsorgsdirektoratet fra departementet i juni 2013.