Historisk arkiv

Foreslår ny organisasjonsplan for redningstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender forslag til ny organisasjonsplan for redningstjenesten på alminnelig høring.

Målsettingen med den nye organisasjonsplanen er å videreføre de gode prinsippene fra tidligere organisasjonsplan, men å klargjøre ordlyd og innhold, samt å oppdatere i tråd med gjeldende praksis der forutsetningene er endret siden forrige organisasjonsplan ble vedtatt i 1980.  

Gjeldende organisasjonsplan for redningstjenesten ble vedtatt 4. juli 1980. Ny instruks for redningstjenesten ble vedtatt 13. september 2013. Her ble det blant annet fastsatt at Hovedredningssentralen (HRS) skulle ledes av én redningsdirektør. Instruksen av 2013 er imidlertid ikke iverksatt. Bakgrunnen for dette er at det var ulike oppfatninger blant høringsinstansene om denne instruksen. JD har derfor vurdert saken på nytt og fremmer nå i stedet  en revisjon av gjeldene kongelig resolusjon 4. juli 1980 "Organisasjonsplan for redningstjenesten i Norge". Utgangspunktet for vurderingen har vært at redningstjenesten fungerer bra i dag og at eventuelle endringer skal være til det bedre og ikke gå på bekostning av evnen til å håndtere de konkrete hendelsene.

Ny organisasjonsplan vil i størst mulig grad videreføre dagens ordning. Forslaget tydeliggjør styrings- ansvars-, varslings- og rapporteringslinjer, klargjøre ordlyd og innhold og, der forutsetningene er endret, oppdatert innhold i tråd med gjeldende praksis. Videre defineres en del sentrale begreper og det legges opp til en mer oppdatert struktur, blant annet et eget innledende kapittel

Departementet tar sikte på en snarlig ferdigstillelse av utkastet etter høringen. Utkastet til kongelig reslolusjon vil deretter bli sendt på departementsforeleggelse med målsetting om fastsettelse før sommeren.

Høring om ny organisasjonsplan for redningstjenesten