Historisk arkiv

Nyheter

Internflukt Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet samtykker til UDIs forslag til instruks om henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan.

Det er viktig å presisere at UDIs forslag ikke omfatter retur av alle barnefamilier til Afghanistan, men bare returer til internflukt dersom familien ikke har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser. Praksisforeleggelsen gjelder en annen problemstilling enn saken om lengeværende barn. 

1. juli 2014 foreslo Utlendingsdirektoratet (UDI) å endre praksis for retur av barnefamilier til internflukt i Afghanistan på grunn av den forverrede humanitære situasjonen. Som et utgangspunkt skulle det bare være rimelig å returnere barnefamilier til internflukt dersom familien har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser til å etablere seg i internfluktområdet. Per 16. januar 2015 har det heller ikke blitt returnert noen barnefamilier til internflukt i Afghanistan som kan anses å være i strid med UDIs forslag etter 1. juli 2014. 

En asylsøker vil ikke ha rett til flyktningstatus dersom han kan få effektiv beskyttelse i andre deler av hjemlandet enn det området han flyktet fra (internflukt), og det ikke er urimelig å returnere dit.

Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28
femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan