Historisk arkiv

Krav til politiets responstid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Politiet har nå fått krav til responstid. Befolkningen vil nå kunne få inntrykk av hva som kan forventes av det lokale politiet når det haster. Kravene gjelder ut fra dagens politistruktur, organisering og bemanning. - Dette er viktige skritt i arbeidet for et bedre og mer effektivt politi i hele landet sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

De nye nasjonale kravene til politiets responstid skal gjelde for oppdrag som krever umiddelbar utrykning. Dette kan være hendelser der liv er direkte truet, hendelser med alvorlig personskade eller hendelser der politiet må sikre bevis eller pågripe i alvorlige straffesaker. Kravene skiller mellom tre tettstedskategorier og fastsetter hva responstiden skal være i hasteoppdragene. Det er også stilt responstidskrav for hvert av de 27 politidistriktene som finnes i Norge.

Det er målinger fra første halvår i fjor som har dannet grunnlag for kravene. Målingene viser klare forskjeller i responstid mellom distriktene og det er dermed satt ulike krav til responstiden. Målemetoden er nå standardisert for alle distriktene

Responstid er definert som den tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første patrulje er fremme på stedet

Du kan lese mer om denne satsingen på www. politi.no