Historisk arkiv

Mer effektiv redningstjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

En ny organisasjonsplan som klargjør styringslinjer og legger opp til økt samvirke i redningstjenesten ble vedtatt i statsråd i dag. Norge skal fortsatt ha en redningstjeneste basert på nasjonal dugnad og samvirke mellom offentlige, frivillige og private aktører. Hovedtrekkene i den forrige planen blir derfor videreført.

Det nye er:

  • Klarere styrings-, ansvars-, varslings- og rapporteringslinjer. Politimestrene i de aktuelle distriktene delegeres myndighet til å lede de respektive hovedredningssentralene, lokale redningssentraler og redningsledelsen. Videre presiseres det at denne lederfunksjonen kommer i tillegg til rollen som leder for politidistriktet.
  • Hovedredningssentralene får et pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten i det daglige. Redningsledelsene ved hovedredningssentralene på Sola og i Bodø får flere nye medlemmer, både offentlige og private aktører. Også ved de lokale redningssentralene blir det justeringer i sammensetningen av redningsledelsene. Videre nedfelles redningsledelsenes rolle om å bidra til å utvikle den samvirkende redningstjenesten. De kommende redningsledelsene vil dermed få en sammensetning og en rolle som gjenspeiler dagens behov for samvirke mellom relevante aktører.

Utgangspunktet for arbeidet har vært erkjennelsen av at redningstjenesten fungerer bra i dag og at eventuelle endringer skal være til det bedre og ikke gå på bekostning av evnen til å håndtere de konkrete hendelsene. Derfor videreføres hovedtrekkene fra organisasjonsplan for redningstjenesten fra 1980. Det innebærer at de grunnleggende prinsippene om samvirke, ansvar, integrert tjeneste og koordinering legges til grunn og videreføres.

Den nye organisasjonsplanen vil tre i kraft 2. november 2015.