Historisk arkiv

Ny rapport om vold og voldtekt i oppveksten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en undersøkelse om vold og voldtekt i oppveksten til norske barn og unge.

Resultatene fra undersøkelsen foreligger i rapporten «Vold og voldtekt i oppveksten. En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer». Rapporten ble presentert på et seminar 20. mars 2015 av forskerne Mia Myhre, Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og statssekretær Vidar Brein-Karlsen deltok på lanseringen.  

NKVTS har intervjuet 1012 jenter og 1050 gutter i alderen 16-17 år, og stilt konkrete og detaljerte spørsmål om de unges volds- og overgrepserfaringer. I tillegg ble det spurt om levekår, psykisk helse og kontakt med rettsapparat og helsetjeneste. 

Undersøkelsen viser blant annet at:

  • De voldsutsatte ungdommene ofte hadde opplevd flere ulike typer av vold og overgrep.
  • Gutter har størst risiko for å bli utsatt for fysisk vold fra andre enn foresatte, mens seksuelle overgrep i hovedsak rammet jenter
  • Mange voldsutsatte unge følte skam og skyld for det som hadde skjedd, og det var en klar overhyppighet av psykiske helseproblemer hos ungdommer som var utsatt for vold og seksuelle overgrep
  • Mye av volden og overgrepene forble skjult for politi og rettsvesen, og bare en mindre andel av de utsatte hadde søkt hjelp og fått medisinsk behandling etter hendelsene 

Les mer om og last ned rapporten fra NKVTS.no