Historisk arkiv

Samlokalisert tilbud til voldsutsatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

På Stovner politistasjon i Oslo skal voldutsatte tilbys hjelp av politi og øvrig tjenesteapparat under samme lokalitet. Det tverrfaglige tilbudet – kalt Prosjekt November – åpnet i dag, og er et prøveprosjekt som skal vare i tre år.


Lederen for Prosjekt November, Hanne Finnanger, mottar blomster av justisministeren i forbindelse med åpningen.

Målet med prosjektet er å gi et bedre, mer helhetlig og samordnet tilbud til kvinner   og menn utsatt for vold i nære relasjoner.

– Prosjekt November senker terskelen for å be om hjelp og sørger for at den utsatte får bistand til å nå all den hjelp den trenger på ett og samme sted, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Gjennom prøveprosjektet skal det vurderes om en slik modell kan gi positive effekter for lokal samordning i saker om vold i nære relasjoner. Etablering av prosjektet var ett av tiltakene i handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) «Et liv uten vold».