Historisk arkiv

Samtykker til fortsatt bevæpning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Politidirektoratet har bedt om en ny forlengelse av den midlertidige bevæpningen av uniformert innsatspersonell.

– Justis- og beredskapsdepartementet har samtykket til å forlenge bevæpningen inntil 12. april 2015, sier statssekretær Hans J. Røsjorde (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet.

I trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter fra 31. oktober 2014, er blant annet politipersonell angitt som en aktuell målgruppe for en terrorhandling. Politidirektoratet har derfor vurdert trusselsituasjonen på nytt og mener fremdeles at trusselen er så alvorlig at uniformert innsatspersonell med nødvendige godkjenninger bør bære pistol i den daglige tjenesten når det er nødvendig for å sikre liv, helse eller viktige samfunnsfunksjoner. 

– Samtykket endrer ikke det gjeldende prinsippet om at politiet skal være ubevæpnet. Dersom situasjonen med midlertidig bevæpning av politiet blir langvarig, ser departementet det som naturlig å informere Stortinget på egnet måte, sier statssekretær Hans J. Røsjorde.

Det forutsettes at politiet fortløpende gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere risikofaktorer som økt bevæpning kan innebære. Samtykket gis i medhold av våpeninstruks for politiet § 10 fjerde ledd, som i dag er midlertidig endret av Justis- og beredskapsdepartementet.