Historisk arkiv

Snowden-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Anmodningen om pågripelse av Snowden er behandlet på ordinær måte av norske myndigheter.

Dersom norske myndigheter mottar en anmodning om pågripelse eller utleveringsbegjæring fra et annet lands myndigheter, vil denne ikke iverksettes før vedkommende befinner seg her i landet. Når en etterlyst person eller en person som er begjært pågrepet påtreffes i Norge, er det påtalemyndigheten som vurderer om det er grunnlag for pågripelse med tanke på utlevering. Påtalemyndigheten er uavhengig og kan ikke instrueres av departementet.

Utleveringsloven oppstiller en rekke vilkår som må være oppfylt før en eventuell utlevering kan skje. Spørsmålet om vilkårene for utlevering er oppfylt, må påtalemyndigheten bringe inn for domstolen til avgjørelse. Dersom domstolene finner at vilkårene for utlevering er oppfylt, vil Justis- og beredskapsdepartementet fatte endelig vedtak om begjæringen om utlevering skal etterkommes eller ikke.

Formuleringen i brevet fra Utenriksdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet som nå er omtalt i mediene og der UD bes bli satt i stand til å besvare noten, er et standard avsnitt som blir brukt i de fleste oversendelsesbrev om rettsanmodninger. Justis- og beredskapsdepartementet har imidlertid ikke ansett det nødvendig å besvare den aktuelle henvendelsen idet anmodningen om pågripelse aldri har blitt aktualisert. I samsvar med vanlig praksis, ble anmodningen om pågripelse rutinemessig oversendt Riksadvokaten. Henvendelsen ble således ikke undergitt særskilt behandling i Justis- og beredskapsdepartementet.

Utlendingsmyndighetene har behandlet Norsk PENs henvendelse