Historisk arkiv

Styrking av saksbehandlingen i konvertittsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet instruerer Utlendingsnemnda (UNE) om adgangen til å møte i nemndmøte og avgi uttalelse i konvertittsaker som gjelder troverdighet.

– I enkelte saker kan det være bevismessig problematisk og krevende å avgjøre om en konvertering er troverdig eller ikke. Den vurderingen vil ofte være avgjørende for om søkeren har rett til beskyttelse. Derfor vil vi gjennom et ettårig prøveprosjekt se om vi kan styrke saksbehandlingen ytterligere. Instruksen åpner for at andre enn klageren og advokaten i større grad kan møte og uttale seg om klagerens konvertering i et nemndmøte, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

En slik person kan for eksempel være en prest, noen fra menigheten eller andre tilknyttet trossamfunnet som kan forventes å bidra med relevant informasjon om troverdighetsvurderingen.

– Det er fremdeles UNE som skal avgjøre spørsmålet om beskyttelse basert på en helhetlig bevisvurdering av relevante opplysninger i saken. Eventuelle uttalelser fra andre vil inngå i denne helhetsvurderingen, sier statsråden.

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet tidligere i år å gjennomføre flere tiltak for å styrke saksbehandlingen i utlendingssaker hvor det sentrale spørsmålet er om en anført konvertering er reell. Instruksen her er en oppfølging av dette.

Instruksen trer i kraft 1. januar 2017 og varer frem til 1. januar 2018.

Tiltak for å styrke saksbehandlingen i konvertittsaker:

-        Landinfo, UDI og UNE er bedt om å invitere til et felles, årlig høynivå kontaktmøte med Den norske kirke og andre sentrale frikirkelige trossamfunn og organisasjoner.

-        UDI og UNE er bedt om å avholde separate dialogmøter med sentrale menigheter og trossamfunn.

-        UDI og UNE er bedt om å invitere fagpersoner til kurs/foredrag for saksbehandlere og beslutningstakere. Den norske kirke og andre sentrale frikirkelige trossamfunn og organisasjoner bør selv få foreslå foredragsholdere.

-        Det opprettes en pool med ressurspersoner som UNE kan involvere i spesielt vanskelige saker som angår troverdigheten av søkerens indre overbevisning. Bruk av ordningen vil ikke bli en rettighet for den enkelte søker.

-        JD har bedt Den norske kirke konkretisere innholdet i den religiøse kompetansen kirken ønsker å bidra med, slik at departementet kan vurdere om det er behov for å opprette spesialiserte enheter med tilsvarende kompetanse i UDI og/eller UNE.

GI-16/2016 Om adgangen til å møte i nemndmøte og avgi uttalelse i asylsak som omhandler troverdighet av konvertering (konvertittsaker)