Historisk arkiv

Endringer fra 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regelendringer som trådte i kraft 1. juli på Justis- og beredskapsdepartementets område.

Endringer i utlendingsloven:

Gjennom endringer i utlendingsloven og tilhørende forskrift er det innført et tilknytningskrav for familieinnvandring når referansepersonen har oppholdstillatelse på grunnlag av et beskyttelsesbehov i Norge. Bestemmelsen innebærer at oppholdstillatelse til familiemedlemmer kan nektes dersom familielivet kan utøves i et trygt land som familien samlet sett har sterkere tilknytning til. Kravet skal ikke gjelde når den den som har fått beskyttelse i Norge, har fått permanent oppholdstillatelse.

Pressemelding: Tilknytningskrav i familieinnvandringssaker

Endringer i forvaltningsloven:

Lov 27. mai 2016 nr. 15 om endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner)

Endringer i tvisteloven:

Lov 28. april 2017 nr. 19 om endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader)

Endringer i straffeloven mv: Endringene innebærer blant annet en klargjøring av at straffeansvar ikke pådras når forsvarlige smitteverntiltak er iakttatt.

Pressemelding: Endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smitteoverføring)

Endringer i straffeloven mv: Styrket oppreisingsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap og skjerpede krav til begrunnelsen for utmåling av straff.

Pressemelding: Styrket oppreisingsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap og skjerpede krav til begrunnelsen for utmåling av straff

Endringer i straffeprosessloven: Lovendringer sikrer politiet tilgang til mobiltelefoner, nettbrett og andre datasystemer som åpnes ved fingeravtrykk og annen biometrisk autentisering. 

Pressemelding: Nå kan politiet bruke tvang for å åpne datasystem som er låst med biometri

Forskrift om markedsføring av kreditt:

Forskrift 5. april 2017 nr. 437 om markedsføring av kreditt trer i kraft.

Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosjonsforskriften):

Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften) trer i kraft.

Rettshjelp uten behovsprøving:

Fra 1. juli skal det gis rettshjelp uten behovsprøving der vedkommende klager på at det er besluttet undersøkelse og/eller behandling uten eget samtykke etter psykisk helsevernloven. Det gis stykkpris til advokater, fem ganger salærsatsen.

Endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp § nytt punkt 8

Endringer i forskrift om salær fra det offentlig til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften) § 5 annet ledd ny nr. 13

Endring i etatsstyringen:

Etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning delegeres til Statens sivilrettsforvaltning (SRF).

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) blir sekretariat for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.