Historisk arkiv

Forslag om økt bruk av tilstandsrapporter på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig på en ny, forenklet høring på grunn av tiden som har gått siden forrige høringsrunde. Høringen er et ledd i regjeringens arbeid for å trygge bolighandelen.

For å sørge for at potensielle kjøpere får tilstrekkelig informasjon om boligen før de inngir bud, foreslår utvalget lovendringer som skal stimulere til økt bruk av tilstandsrapporter. Utvalget foreslår blant annet å stille krav til de bygningssakkyndige og innholdet i tilstandsrapportene.

At boligkjøpere får et bedre beslutningsgrunnlag forut for kjøpet vil kunne bidra til å redusere konfliktnivået og forhindre belastende prosesser mellom kjøper og selger, som ofte er privatpersoner, sier justisminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Justis- og beredskapsdepartementet sender samtidig på høring et forslag til en presisering av bestemmelsen om selgerens utbedringsrett i avhendingslova § 4-10.

Høring – forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingslova § 4-10