Historisk arkiv

Oppretter ressursutvalg i konvertittsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har instruert Utlendingsnemnda (UNE) om å opprette et ressursutvalg for konvertittsaker som skal bestå av ressurspersoner med særlig kunnskap om konverteringsspørsmål innenfor trosretninger eller livssyn.

– I spesielt vanskelige konvertittsaker kan nemndleder og nemndmedlemmer i UNE ha behov for faktainformasjon om konvertering. Opprettelsen av dette utvalget skal være en ressurs for beslutningstakerne i UNE og bidra til å styrke saksbehandlingen, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Departementet vil gjennom et ettårig prøveprosjekt se om et slikt utvalg gir en mer hensiktsmessig organisering av saksbehandlingen. Ulike trossamfunn og organisasjoner skal inviteres til å foreslå kandidater til utvalget.

– Personen kan i nemndmøte uttale seg om generelle religiøse og teologifaglige spørsmål, men skal ikke uttale seg om klagerens forklaring anses troverdig, eller om det er forsvarlig å returnere klageren til hjemlandet. Det er fremdeles UNE som skal avgjøre spørsmålet om beskyttelse basert på en helhetlig bevisvurdering av relevante opplysninger i saken, sier statsråden.

Instruksen trer i kraft straks og er gyldig i ett år fra ressursutvalgets opprettelse, med forbehold om at Stortinget viderefører instruksjonsmyndighet overfor Stortinget. Ressursutvalget skal senest være på plass innen fem måneder fra instruksens ikrafttredelse.

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet i 2016 å gjennomføre flere tiltak for å styrke saksbehandlingen i utlendingssaker hvor det sentrale spørsmålet er om en anført konvertering er reell. Instruksen her er en del av dette arbeidet.

Les instruksen: GI-06/2017 Opprettelse av et ressursutvalg for konvertittsaker