Historisk arkiv

Rapport om korrupsjon i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO har laget en ny rapport om korrupsjon i nasjonalforsamlinger, domstoler og påtalemyndighet i Norge.

Norge ble evaluert av GRECO i juni 2014. Tema for evalueringen var «Forebygging av korrupsjon i nasjonalforsamlinger, domstoler og påtalemyndighet». Generelt gav rapporten uttrykk for at Norge ble ansett for å være et land med lite korrupsjon. 

Rapporten munnet ut i syv anbefalinger, hvorav fire omhandlet Stortinget og tre gjaldt justissektoren.

GRECO har nå utarbeidet en oppfølgingsrapport som ser på hvordan Norge har fulgt opp anbefalingene.

Les rapporten fra GRECO her (PDF)

Domstoler og påtalemyndighet

For domstolene gjaldt to anbefalinger større grad av åpenhet ved midlertidige utnevnelser av dommere, og styrking av opplæring og bevissthet omkring blant annet etikk og interessekonflikter. GRECO anser at disse anbefalingene er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Påtalemyndigheten fikk i likhet med de øvrige nordiske landene en anbefaling om å videreutvikle etiske retningslinjer og styrke etikkopplæring. Denne anbefalingen anses delvis gjennomført. 

Stortinget

De fire anbefalingene som ble gitt til Stortinget kan kort oppsummeres slik:

  1. Videreutvikle Stortingets etiske retningslinjer slik at de bl.a. bedre bidrar til å hindre interessekonflikter, klargjøre reglene mht. gaver og kontakter med tredjeparter.
  2. Innføre et system for varsling/avklaring av mulige interessekonflikter.
  3. Videreutvikle Stortingets register for representantenes verv og økonomiske interesser.
  4. Iverksette tiltak for å sikre tilsyn og gjennomføring av plikten til å varsle Stortingets interesseregister og oppfølging av de etiske retningslinjene.

Anbefaling nr. 4 ble ansett som gjennomført, og anbefaling 1 og 3 ble ansett delvis gjennomført. Anbefaling 2 ble ikke ansett gjennomført. For ytterligere opplysninger, se Stortingets omtale av rapporten.