Historisk arkiv

Status for regjeringens integreringsarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Statusen for tiltakene i integreringsmeldingen ‘Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk’ er gjort opp.

Meldingen bygger opp under regjeringens mål for integreringspolitikken, nemlig at alle som skal bo eller leve i Norge, kommer i jobb, blir skattebetalere og deltagende borgere.

Meldingen lanserte 69 tiltak på ulike departementers ansvarsområder. Oppfølgingen er godt igang, og de aller fleste tiltakene er allerede iverksatt.

Statusrapport for Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk