Historisk arkiv

Nyheter

Samarbeids- og samordningspris for arbeid mot vold i nære relasjoner 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til gode samarbeids- og samordningstiltak som kandidater til pris for arbeid mot vold i nære relasjoner for 2018. Frist for å foreslå kandidater er 16. november 2018.

Samordnet innsats

I arbeidet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er samordnet innsats helt avgjørende. Bare der de ulike aktørene samarbeider godt med hverandre kan vi sørge for at den som trenger det får god hjelp til rett tid. Samarbeid er også avgjørende for det forebyggende arbeidet.

Justis- og beredskapsdepartementet vil også i 2018 dele ut en samarbeids- og samordningspris. Prisen skal tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner».

Prisen er på 250 000 kroner. Prismidlene skal benyttes til å styrke samarbeids- og samordningstiltaket.

Om forslagene

Forslag til prisvinnere må inneholde en beskrivelse av hvordan tiltaket er organisert og hvorfor tiltaket er en god kandidat til å vinne prisen.

Det bes om innspill innen 15. november 2018. Innspillene sendes til postmottak@jd.dep.no, med kopi til hilde.knotten@jd.dep.no.

Konferanse 13. desember i Bergen

Prisen skal overrekkes i tilknytning til en konferanse om vold i nære relasjoner med presentasjon av gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Konferansen finner sted i Bergen, 13. desember 2018. Påmeldingsinformasjon vil om kort tid bli lagt ut på departementets hjemmeside.

 

Tidligere vinnere

Prisen har vært delt ut seks ganger før. Her er oversikt over tidligere vinnere.

2017

Mosseregionen og Krisesenteret i Moss for handlingsplanen for Mosseregionen med tilknyttede tiltak. Dette er et godt og omfattende program som treffer bredt – både når det gjelder tjenesteapparatets involvering og hvem som nås i befolkningen.

Planen er godt koordinert og involverer alle relevante instanser. Det jobbes bredt innenfor alle relevante sektorer. Justis- og beredskapsdepartementet framhever særlig betydningen av at vold og overgrep er inne som en del av undervisningen i skolen.

2016

Konsultasjonsteamene i region vest fordi de representerer gode, virksomme og varige lavterskeltilbud som er lokalt forankret og som har som hovedmålsetting å forebygge, bekjempe og gi faglig veiledning i saker som omhandler vold og seksuelle overgrep.

2015

Stjørdal kommune for arbeidet med en konkret, lett operasjonaliserbar og helhetlig handlingsplan mot vold i nære relasjoner, i samarbeid med blant annet politiet.

2014

Kommunene Fet, Sørum og Aurskog-Høland for interkommunalt samarbeid og handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Birkenes kommune for sitt arbeid med en bredt forankret handlingsplan for perioden 2014-2017 og en veileder for arbeidet mot vold i nære relasjoner.

2013

Incestsenteret i Vestfold for sitt mangeårige bidrag til arbeidet mot incest og samarbeidet som er inngått med kommuner og skoler i Vestfold for å nå ut til skolelever og foreldre med undervisning om incest og seksuelle overgrep.

Øst-Finnmark politidistrikt og familievoldskoordinator Lilja Skljarova Hansen for kampanjen «Leker med ilden»

2012

Drammen kommune for prosjektet Prosjektet «Vold i nære relasjoner – æresrelatert vold i Drammen».

Stovner politistasjon og Vestfold politidistrikt for arbeidet med risikovurderingsverktøyet Spousal Assault Risk Assessment (SARA).