Historisk arkiv

Forslag til ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring forslag til ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Forslaget til ny pass- og ID-kortforskrift er et ledd i arbeidet med å modernisere utstedelsen av pass og realisere ordningen med nasjonalt ID-kort med eID.

Stort sett foreslås de materielle reglene i dagens passforskrift videreført og gjort gjeldende også for ID-kortene, men med ny struktur og tilpasninger til ny teknologi. Sentrale deler av praksis som i dag er regulert i retningslinjer fra Politidirektoratet, foreslås dessuten inntatt i forskriften. Dette sikrer at viktige bestemmelser er tilgjengelig for søkerne. Forslaget gir også regler om gyldighetstid, gebyr og behandling av opplysninger, samt nødvendige regler om tildeling og bruk av nasjonal eID.

ID-kortets gyldighet foreslås fastsatt til fem år. I arbeidet med å styrke passforvaltningen og innføre nye ID-kort har departementet også sett behov for å vurdere passets gyldighetstid. For passene fremsettes det derfor to alternative forslag – ett som viderefører tiårig gyldighetstid, og ett som reduserer den til fem år. Departementet har ikke tatt stilling til forslagene.

I bestemmelsen om krav til ansiktsfoto er det inntatt to alternative forslag – ett med og ett uten påbud om synlige ører for personer som bruker religiøse hodeplagg. Departementet ønsker et bredest mulig beslutningsgrunnlag gjennom synspunkter fra høringsinstansene, herunder fra ulike fagmiljøer, før det tas stilling til om unntak er tilrådelig.

Departementet imøteser høringsinstansenes innspill.