Historisk arkiv

Enklere håndtering av innsynskrav for Koronakommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt en forskrift om håndteringen av enkelte innsynskrav etter offentleglova som fremmes overfor Koronakommisjonen.

Koronakommisjonen ble oppnevnt 24. april 2020. Den skal gjennomgå og trekke lærdom fra myndighetenes håndtering av covid-19-utbruddet i Norge. Kommisjonen skal kartlegge alle relevante sider ved håndteringen av utbruddet. Hensikten er å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen har allerede mottatt svært mange slike dokumenter i forbindelse med arbeidet sitt.

Etter den nye forskriften kan Koronakommisjonen bestemme om innsynskrav i dokumenter som er oversendt fra andre organer som omfattes av offentleglova, skal behandles av avsenderorganet eller av kommisjonen selv. Dersom kommisjonen selv måtte behandle alle mottatte innsynskrav i slike dokumenter, ville dette kunne medføre lang behandlingstid og at kommisjonens øvrige arbeid ble skadelidende. Løsningen i forskriften gir en enklere og mer fleksibel håndtering av de aktuelle innsynskravene.

Forskriften medfører ingen endringer med hensyn til hva som omfattes av innsynsretten, eller for adgangen til unntak fra innsyn. Innsynsretten vil være den samme hos avsenderorganet som den ville vært hos kommisjonen. Kommisjonen skal for øvrig fremdeles behandle innsynskrav i dokumenter den selv har produsert, eller som kommer fra private avsendere.

Se forskriften på Lovdata.

Les om Koronakommisjonens oppdrag og arbeid på Koronakommisjonens egne nettsider.