Historisk arkiv

Forlengelse av den midlertidige loven om tilpasninger for domstolene som følge av utbruddet av covid-19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å gjøre det mulig å behandle saker i domstolene og ellers i justissektoren samtidig som smitteverntiltak overholdes, forlenges den midlertidige loven om tilpasninger i prosessregelverket fram til 1. juni 2021.

Midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. opphørte å gjelde 31. oktober 2020. Lovens varighet forlenges til 1. juni 2021.

Det er fortsatt nødvendig med tilpasninger som legger til rette for en effektiv saksavvikling samtidig som smitteverntiltak ivaretas. Ved at loven fortsetter å gjelde, sikres en forsvarlig og rettssikker virksomhet i domstolene.

Prop. 7 L (2020–2021) Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)